Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Alergia na konserwanty zawarte w kosmetykach

Tanoreksja – nowe zagrożenie zdrowotne

nr 3
(56)/maj-czerwiec 2008

Tanoreksja – nowe zagrożenie zdrowotne

Słowa kluczowe: tanoreksja, uzależnienie, opalanie, „tanning
behaviour“, częstość opalania, promieniowanie ultrafioletowe,
solarium
Zarówno w piśmiennictwie zagranicznym, jak i polskim wele jest
publikacji na temat szkodliwego działania promieniowania słonecznego,
natomiast osoba poszukująca w mediach czy Internecie znaczenia pojęcia
„tanoreksja” skazana jest na powierzchowne informacje,
pochodzące z mało wiarygodnych źródeł. Z jednej strony mamy dziś
rosnącą popularność, aprobatę społeczną i powszechność dostępu do
sztucznych źródeł promieniowania, wywołującego opaleniznę
(łóżka i kabiny, zwane potocznie solariami), a z drugiej –
brak norm prawnych, luki w świadomości społecznej, dotyczące zagrożeń
wynikających z działania promieniowania ultrafioletowego, brak
programów prewencyjnych i akcji uświadamiających, a nawet
publikacji w języku polskim na temat zagrożeń płynących z korzystania z
solarium. Z tych względów autorka postanowiła zająć się
zjawiskiem określanym mianem „tanoreksji”. Niniejsza praca
przedstawia głównie takie zagadnienia, jak nadmierne opalanie
się, „tanning behaviour”, zaburzenie spowodowane
substancjami (Substance-Related Disorders – SRD), czynniki ryzyka
nadmiernego opalania się oraz predyspozycje prowadzące do tanoreksji,
przykłady nałogowego korzystania z pronieniowania ultrafiolotowego i
badania osób często opalających się. Zagadnienia te i definicje
pojęć omawiane są w przeważającej części w oparciu o piśmiennictwo
amerykańskie.

Tanning addiction – the new health threat

Key words: tanorexia, addiction, tanning, tanning behaviour, frequent ta-nning, ultra-violet radiation, solarium
There is a large number of publications about the harming effect of sun
radiation as well in Polish and in foreign science literature. However,
any person who is interested in the meaning of the word
“tanorexia”, can only find and is forced to by satisfied by
small pieces of information from the not much reliable sources.
Nowadays there is growing popularity, social approval and the easy
access to tanning sources, such tanning sun beds and cabins in tanning
salons and on the other side – there is the lack of law
principles about tanning salons, the lack of knowledge and awareness in
society about the harmful effect of tanning (mainly ultra-violet
spectrum) as well as the lack of preventive programs and informing
actions, or ad least Polish publications about safe use of sun beds and
sun lamps linked with the science knowledge from all over the world.
All these reasons determined author to take up the issue of the
phenomenon called “tanorexia”.This work contains the main
terms connected with tanorexia, such as tannin, tanning behavior,
Substance-Related Disorders (SRD), excessively tanning factors and
predispositions leading to tanorexia, examples of addicted use of the
ultra-violet radiation and the investigation of people, who often tan.
Presented terms and definitions, which are strictly connected with this
topic have been on researches from USA science and cultural
publications.
.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku