Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie etanerceptu w leczeniu łuszczycy zwykłej i łuszczycy stawowej - doświadczenia własne

Zastosowanie etanerceptu w leczeniu łuszczycy zwykłej i łuszczycy stawowej - doświadczenia własne

nr 5 (58)/wrzesień-październik 2008

Zastosowanie etanerceptu w leczeniu łuszczycy zwykłej i łuszczycy stawowej - doświadczenia własne  

Słowa kluczowe: łuszczyca zwykła, łuszczyca stawowa, etiopatogeneza, etanercept, działania niepożądane, skuteczność, bezpieczeństwo
Wstęp: Łuszczyca jest wpływającą na przebieg życia chorobą skóry dotyczącą 2-4% populacji na całym świecie, której towarzyszy zarówno fizyczne jak i psychospołeczne upośledzenie jakości życia. Pacjenci z umiarkowaną do ciężkiej łuszczycą plackowatą często wymagają leczenia przez całe życie w celu kontroli przebiegu choroby. Tradycyjne leczenie takie jak PUVA, cyklosporyna czy metotreksat stanowi problem przy długotrwałej terapii ze względu na niedogodności stosowania, toksyczność narządową, efekt immunosupresji,
interakcje z innymi lekami oraz brak skuteczności występujący z biegiem leczenia. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że łuszczyca jest przewlekłą, systemową, zapalną chorobą i jako taka powinna być leczona. W ostatnich latach wykryto i przebadano w badaniach klinicznych w leczeniu łuszczycy liczne biologiczne czynniki modulujące aktywność komórek T i prozapalnych cytokin (TNF-a). Etanercept jest jednym z czynników biologicznych, którego kliniczną skuteczność z nielicznymi działaniami niepożądanymi udowodniono w licznych badaniach klinicznych.
Cel badania: W pracy przedstawiono skuteczność, działania niepożądane i bezpieczeństwo leczenia etanerceptem pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej łuszczycą zwykłą i łuszczycą stawową.
Materiał i metody: Badaniem objęto 12 pacjentów (7 z łuszczycą stawową i 5 z łuszczycą zwykłą), których leczono etarnerceptem w dawce 50 mg podskórnie jeden raz w tygodniu przez 12 tygodni. Oceniano PASI przed leczeniem oraz w trakcie i po leczeniu, zmniejszenie się dolegliwości stawowych oraz występowanie działań niepożądanych.
Wyniki: W badanej grupie chorych uzyskano następujące wyniki: PASI 30 u 3 pacjentów, PASI 50 u 1 pacjanta, PASI 75 u 3 pacjentów oraz PASI 90 u 2 pacjentów. U 2 pacjentów nie obserwowano poprawy klinicznej, jeden pacjent został wcześniej wycofany z badania z powodów osobistych. Nie obserwowano działań niepożądanych o znaczeniu klinicznym, w tym poważnych działań niepożądanych.
Wnioski: Etanercept okazał się skuteczny w leczeniu łuszczycy zwykłej i łuszczycy stawowej opornych na inne metody leczenia.

The use of etanercept in the treatment of psoriasis vulgaris and arthropathic psoriasis - own experience

Key words: psoriasis vulgaris, arthropathic psoriasis, etiopathogenesis, etanercept, side effects, efficacy, safety
Introduction: Psorisis is a life-ruining skin disease affecting 2-4% of the population worldwide and is accompanied by substantial physical and psychosocial distress. Patients with moderate to severe plaque-type psoriasis often require lifelong therapy to control their disease. Traditional treatments such a PUVA, ciclosporin or methotrexate are problematic for long-term use because of inconvenience, organ toxicity, broadband immunosupression, drug interactions and a lack of efficacy over time. There is a growing evidence indicating that psoriasis should be recognized as a chronic, systemic, inflammatory disorder and should be treated as such. In recent years numerous biological agents that modulate T-cell and proinflammatory cytokinesŐ actions (TNF-a) have been developed and studied in clinical trials for the treatment of psoriasis. Etanercept is one of biological agents proved to have good clinical effect with a few side effects in many clinical trials. The aim of the study: In review the efficacy, side effects and safety of the use of etanercept in patients with moderate to severe plaque psoriasis and arthropatic psoriasis were presented.
Materials and methods: 12 patients (7 with arthropatic psoriasis and 5 with psoriasis vulgaris) were treated with etanercept 50 mg subcutaneous once weekly for 12 weeks. PASI was assessed before the treatment, in the course and after the treatment, decrease in arthralgia and side effects.
Results: The results were as follows: PASI 30 in 3 patients, PASI 50 in 1 patient, PASI 75 in 3 patients and PASI 90 in 2 patients. In 2 patients we observed no clinical improvement, one patient was earlier withdrawn from the treatment due to personal problems. No adverse events of clinical significancy, including serious adverse event were observed.
Conclusion: Etanercept occurred to be efficacious in the treatment of psoriasis vulgaris and arthropatic psoriasis recalcitrant to other methods of treatment

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku