Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Fotodynamiczna diagnostyka i terapia pierwotnych powierzchownych nowotworów skóry - doświadczenia własne

Fotodynamiczna diagnostyka i terapia pierwotnych powierzchownych nowotworów skóry - doświadczenia własne

nr 5 (58)/wrzesień-październik 2008

Fotodynamiczna diagnostyka i terapia pierwotnych powierzchownych nowotworów skóry - doświadczenia własne

Słowa kluczowe: diagnostyka fotodynamiczna, terapia fotodynamiczna, PDD, PDT, powierzchowne nowotwory skóry, rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy
Diagnostyka i terapia fotodynamiczna są relatywnie nowymi metodami rozpoznawania i leczenia pierwotnych powierzchownych nowotworów skóry. Wysoka swoistość i skuteczność opisywanych metod oraz bardzo dobre efekty kosmetyczne dają nadzieję na coraz szersze zastosowanie tych metod w dermatologii.
Autorzy przedstawiają krótki zarys historii tej metody i zwięźle omawiają podstawy fizykochemiczne diagnostyki i terapii fotodynamicznej. Następnie omawiają własne doświadczenia w stosowaniu tych metod w przypadkach powierzchownych nowotworów skóry opisując stosowane przez siebie procedury PDD i PDT. Uzyskane wyniki ilustrują załączonymi fotografiami wybranych przypadków i podsumowują je na tle wyników terapii fotodynamicznej uzyskanych przez innych autorów. We wnioskach podkreślają, że metoda ta dotyczy jedynie wybranych przypadków nowotworów skóry, ale ze względu na swe liczne zalety powinna być nadal rozwijana poprzez kontynuowanie i rozszerzenie dalszych badań klinicznych.

Photodynamic diagnosis and therapy of primary superficial skin cancers - own experiences

Key words: photodynamic diagnosis, photodynamic therapy, PDD, PDT, superficial skin cancers, basal cell carcinoma, spinocellular carcinoma
Photodynamic diagnosis and therapy are relatively new methods of recognition and treatment of primary superficial skin cancers. High specificity and effectiveness of described methods and very good cosmetic effects give expectation to wide use of these methods in dermatology of skin cancers.
The authors introduce a brief description of the history of the method and they describe phisiochemical basis of photodynamic diagnosis and therapy. Moreover, they describe their own experiences of the application of these methods in superficial skin cancers. Furthermore, they also desribe the PDD and PDT procedures that were used by them. Their results are illustraded by photographs od some cases which are enclosed. They summerise the gained effects resuling from the application of photodynamic therapy and comparing their effects with other authores. In conclusion, the authors emphasize the fact that the method has only got to do with selected cases of skin cancers but that it should be developed in clinical researches due to its numerous advantages.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku