Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Mechanizmy obrony komórki nowotworowej przed apoptozą (Mechanisms of tumor cell's ability to avoid apoptosis)

Mechanizmy obrony komórki nowotworowej przed apoptozą

nr 6 (59)/listopad-grudzień 2008

Mechanizmy obrony komórki nowotworowej przed apoptozą

Słowa kluczowe: apoptoza, komórka nowotworowa, Bcl-2, IAP
Badania nad rozwojem nowotworów wskazują, że ich wzrost jest wypadkową zdolności komórek nowotworowych do proliferacji i śmierci. Za jedną z istotnych cech komórki nowotworowej uważa się jej obniżoną zdolność do apoptozy. Najważniejszymi elementami dzięki którym komórka nowotworowa może hamować przebieg apoptozy są:
- w drodze zewnętrznej: obniżona ekspresja "receptorów śmierci" np. Fas, TNFR1, TRAILR1/R2; obniżona zawartość kaspazy 8; podwyższona zawartość białka FLIP,
- w drodze wewnętrznej: wysoka zawartość antyapoptycznych białek rodziny Bcl-2; inaktywacja APAF,
- w obu drogach: wysoka zawartość białek IAP.
Głównymi punktami kontrolnymi dla komórki nowotworowej w przebiegu apoptozy są:
- regulacja uwalniania cytochromu c z mitochondriów i Ca2+ z siateczki śróplazmatycznej przez białka pro-  i antyapoptyczne rodziny Bcl-2,
- aktywność kaspaz regulowana przez białka IAP.
Białka rodziny Bcl-2 funkcjonalnie i strukturalnie dzielą się na trzy grupy:
- antyapoptyczne, np. Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1; w strukturze mają cztery domeny BH; komórki wielu nowotworów mają podwyższoną zawartość tych białek,
- proapoptyczne wielodomenowe, np. Bax, Bak; mają trzy domeny BH; zwiększają przepuszczalność zewnętrznej błony mitochondrialnej,
- proapoptyczne tylko z domeną BH3, np. Bid, Bad, Noxa, Puma; mają tylko domenę BH3; współdziałają z pozostałymi grupami rodziny Bcl-2.
Komórka nowotworowa może również hamować kaspazy poprzez białka IAP, które:
- bezpośrednio hamują aktywność kaspaz, blokując centra aktywne tych proteaz,
- obniżają zawartość kaspaz dzięki zdolności domeny RING do ubikwitynacji kaspaz, co kieruje te proteazy do degradacji w proteasomach.
Wzrastająca wiedza o mechanizmach umożliwiających komórce nowotworowej unikanie apoptozy umożliwia podjęcie prób reaktywacji zdolności do apoptozy, co może zwiększać efektywność chemio- i radioterapii.

Mechanisms of tumor cell's ability to avoid apoptosis

Key words: apoptosis, tumor cell, Bcl-2, IAP
Investigations on tumor development indicate that tumor growth is the result of tumor cells? ability to proliferate and die. The decrease ability of tumor cells to undergo apoptosis is well documented. The most important elements which inhibit tumor cell? s apoptosis are:
- in the extrinsic way: decreased expression of death receptors e.g. Fas, TNFR1, TRAILR1/R2; decreased content of caspase 8; high level of FLIP protein,
- in the intrinsic way: high content of antiapoptotic Bcl-2 proteins; APAF inactivation,
- in both ways: high content of IAP proteins,
The main control points in apoptosis of tumor cell are:
- regulation of cytochrome c releasing from mitochondria and Ca2+ from endoplasmatic reticulum by pro- and antiapoptotic proteins from Bcl-2 family,
- activity of caspases regulated by IAP proteins.
Bcl-2 proteins structurally and functionally divide into:
- antiapoptotic proteins e.g. Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1; have four BH domains; many tumor cells have increased content of these proteins,
- proapoptotic multidomain proteins e.g. Bax, Bak; have three BH domains; increase permeability of the outer mitochondrial membrane,
- proapoptotic BH3 only proteins e.g. Bid, Bad, Noxa, Puma; have only BH3 domain; cooperate with two other Bcl-2 family proteins.
IAP proteins inhibit caspases mainly by:
- direct inhibition of caspase activity probably by masking the active site in the caspase,
- decreasing the content of capases ? RING domain ubiquitylates caspase and such marked caspase is degradated by proteasome system.
The increasing knowledge about mechanisms of tumor cell?s decreased ability to apoptosis gives opportunity to improve effectiveness of chemio- or radiotherapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku