Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dermatologiczne konsekwencje hiperandrogenizmu u kobiet z PCOS. Leczenie zaburzeń funkcji jednostki włosowo-łojowej: hirsutyzmu

Dermatologiczne konsekwencje hiperandrogenizmu u kobiet z PCOS. Leczenie zaburzeń funkcji jednostki włosowo-łojowej: hirsutyzmu

nr 2 (61)/marzec-kwiecień 2009

Dermatologiczne konsekwencje hiperandrogenizmu u kobiet z PCOS. Leczenie zaburzeń funkcji jednostki włosowo-łojowej: hirsutyzmu

Słowa kluczowe: PCOS, hirsutyzm, drospirenon, octan cyproteronu, metformina
Celem pracy była ocena efektów zastosowania różnych terapii u kobiet z hirsutyzmem, towarzyszącym zespołowi policystycznych jajników (PCOS). Wśród 50 pacjentek u 25 zdiagnozowano PCOS i te osoby objęto badaniem. Pacjentki podzielono na 4 grupy: I gr. - leczone drospirenonem w połączeniu z etynyloestradiolem, II gr. - leczone octanem cyproteronu i etynyloestradiolem w postaci terapii antykoncepcyjnej oraz metforminą, III gr. - kobiety leczone drospirenonem z etynyloestradiolem i metforminą, IV gr. - leczone tylko metforminą. U badanych przed leczeniem i po 24 miesiącach oznaczano stężenie testosteronu, androstendionu, globuliny wiążącej hormony płciowe; obliczano wskaźnik masy ciała BMI oraz stopień nasilenia hirsutyzmu wg skali Ferrimana-Gallweya. W 1. roku leczenia u każdej kobiety wykonano 4 zabiegi depilacji okreś-lonych okolic, w 2. roku wykonywano 2 zabiegi; ostatnia depilacja odbywała się 6 miesięcy przed końcową oceną efektów leczenia. Po 24 miesiącach w gr. I stwierdzono istotne obniżenie stężenia testosteronu i androstendionu we krwi i niewielki, ale istotny spadek BMI. U kobiet w II gr. doszło do istotnego obniżenia stężenia testosteronu i androstendionu. Wskaźnik BMI wzrósł. W gr. III istotnie zmniejszyła się hiperandrogenemia, stopień hirsutyzmu i wskaźnik BMI. W IV gr. stężenie androgenów zmniejszyło się istotnie, lecz spadek był mniejszy niż w pozostałych grupach. W każdej badanej grupie stopień hirsutyzmu uległ obniżeniu; najistotniejszą poprawę uzyskano w grupie II, kolejno mniejszą w grupie III, następnie w grupie I. Niewielką poprawę w zakresie stopnia hirsutyzmu uzyskano u pacjentek leczonych tylko metforminą.
Uzyskane rezultaty wskazują, że najbardziej skuteczną terapią hirsutyzmu w przebiegu PCOS, która nie podwyższa wskaźnika BMI, jest zastosowanie drospirenonu z etynyloestradiolem i metforminą. W pracy jako priorytet przyjęto, że laserowa depilacja powinna być prowadzona równocześnie z leczeniem farmakologicznym.

Dermatological consequences of hiperandrogenism in women with PCOS. Treatment of pilosebaceous unit disorders: hirsutism

Key words: PCOS, hirsutism, drospirenone, cyproterone acetate, metfor-mine
The aim of  our study was the estimation of the effects of different therapies in women with hirsutism in  PCOS. In 50 women with hirsutism, the 25 of them were affected with PCOS. Patients were divided into 4 groups: I group - women treated with drospirenone with ethynyloestradiol, II group - women treated with cyproterone acetate with ethynyloestradiol in oral contraceptives and with metformin, III group - women treated with drospirenone with ethynyloestradiol and with metformin, IV group - women treated with metformin. In the treated patients, before the therapy and 24 months later, the following parameters were estimated: the concentrations of androgens (testosterone and androstendione) in the blood, body mass index (BMI) and the degree of hirsutism according to Ferriman and Gallwey score. Besides the pharmacotherapy, laser depilation treatments were applied, four times in the first year and twice in the second year. The last laser depilation was applied six months before the final estimation of the effects of different therapies. After 24 months of treatment, the concentrations of testosterone and androstendione, and BMI significantly decreased in the I group. In the II group, the concentrations of androgens significantly decreased, BMI significantly increased. In the III group all examined parameters decreased. In the IV group, androgens concentration decreased in a less degree than in other groups. The degree of hirsutism decreased in the each group; the most significant improvement was obtained in the II group, and following in a less degree in the III group and following in the I group. A little improvement was noticed in the group treated with metformin only.
The above mentioned results show, that the most effective therapy of hirsutism in PCOS, which does not increase BMI, is the combination of the drospire- none with ethynyloestradiol and metformin. In our practice it is the priority that laser depilation should be applied simultaneously with the drug treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku