Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skali zagrożenia tanoreksją na przykładzie badanej grupy studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Ocena skali zagrożenia tanoreksją na przykładzie badanej grupy studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

nr 3 (62)/maj-czerwiec 2009

Ocena skali zagrożenia tanoreksją na przykładzie badanej grupy studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
(praca powstała na Wydziale Farmaceutycznym i Oddziale Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pod kierunkiem dr n. med. Ewy Pierzchały - kierownika Zakładu Medycyny Estetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Słowa kluczowe: tanoreksja, uzależnienie, dysmorfofobia, opalanie, solarium, studenci
Wstęp: Popularność sztucznej opalenizny w Polsce rośnie, co można stwierdzić na podstawie wypowiedzi zamieszczanych przez młode osoby na forach internetowych. Dla oceny skali zagrożenia nałogowym opalaniem się przeprowadzono badania na grupie studentów Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Materiał i metody: Badana grupa liczyła 91 osób. Wyodrębniono 4 podgrupy: I rok farmacji, I rok kosmetologii, V rok farmacji, V rok kosmetologii. Badani zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe. Kwestionariusz opracowano na podstawie pytań zawartych w kwestionariuszu CAGE oraz kryteriów diagnozujących uzależnienie, zamieszczonych w DSM-IV.
Wyniki: W badanej grupie studentów 15% uzyskało pozytywny wynik dla części mCAGE kwestionariusza (14 osób) oraz 9% uzyskało pozytywny wynik dla części mDSMIV (8 osób). Spośród tych 22 osób aż 4 przyznają się do całorocznego opalania. Tylko jedna osoba ankietowana uzyskała pozytywne wyniki dla obu części.
Dyskusja: W Polsce, z uwagi na niewielki stopień nasłonecznienia w ciągu roku, tanoreksja jest ewidentnie wynikiem zbyt częstych wizyt w solarium. Uzależnienie to dotyczy coraz młodszej grupy wiekowej, co ma związek z brakiem norm prawnych dotyczących branży solaryjnej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce na skalę krajową nie prowadzi się akcji uświadamiających niebezpieczeństwa płynące z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Brak również programów prewencyjnych prowadzonych w szkołach, uczących dzieci zdrowego sposobu korzystania z dobrodziejstw słońca, lub przynajmniej zajęć w postaci pogadanek dla młodych rodziców o metodach ochrony przeciwsłonecznej dzieci.
Wnioski: Nie można wykluczyć, że zagrożenie zdrowotne, jakim bez wątpienia jest tanoreksja, dotyczy osób młodych. Otrzymane wyniki alarmują - znajomość zagrożeń wynikających z opalania się nie przekłada się na jego ograniczenie w prawie połowie przypadków.

Assessment of the scale of tanorexia risk based upon the example of student group of the Medical University of Silesia

Key words: tanorexia, addiction, body dysmorphic disorder, tanning, indoor tanning salon, students
Background: The popularity of the artificial tan in Poland takes on strength, which can be established on the basis of expression for young people of the forums dedicated to tanning. To assess the magnitude of the risk tanning addiction following tests were carried out on a group of students School of Pharmacy and Division of Laboratory Medicine The Medical University of Silesia.
Material and methods: The group studied a population of 91 persons. Identified 4 subgroups: I year of pharmacy, I year cosmetology, pharmacy years V, V cosmetology years. Respondents were asked to answer survey questions. The questionnaire was developed on the basis of the questions in the ques-tionnaire and the CAGE criteria for diagnosing dependence appearing in the DSM-IV.
Results: In this group 15% of students obtained a positive result for mCAGE part of the questionnaire, ie 14 persons, and 9% received a positive result for mDSM Part IV, ie 8 persons. Of these 22 persons, 4 persons to admit to year-round sun. Only one person surveyed obtained positive results for both parts.
Discussion: In Poland, due to the low level of sunlight per year tanning addiction is evidently the result of too frequent visits to the tanning salons. Addiction to the increasingly lower age group in the absence of legal standards on the indoor tanning industry. It should be also noted that in Poland on a national scale does not lead to awareness-raising actions arising from the hazards
of excessive exposure to UV radiation. None of the prevention programs in schools, who teach children how to use the healthy benefits of the sun, whether in the form of classes, although talk about methods of protection of young children for parents.
Conclusion: It can not be ruled out that the health risk of  tanning addiction concerns of the young. The results alert - know the risks resulting from sun exposure does not translate into a restriction on the right 1/2 cases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku