Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Afty jamy ustnej - choroba czy objaw kliniczny?

Afty jamy ustnej - choroba czy objaw kliniczny?

nr 4 (63)/lipiec-sierpień 2009

Afty jamy ustnej - choroba czy objaw kliniczny?

Słowa kluczowe: afty, postaci kliniczne, czynniki predysponujące, diagnostyka, terapia
Afty jamy ustnej to często spotykany problem w praktyce klinicznej, niejednokrotnie zmiany są błędnie rozpoznawane. Częstość występowania w populacji waha się od 20 do 60%. Celem pracy jest przedstawienie zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego u pacjentów ze zmianami o typie aft na śluzówkach jamy ustnej. W zależności od obrazu klinicznego zmian, wyróżnia się trzy postaci aftozy: postać małą (minor), dużą (maior) i opryszczkowatą. Rozpoznanie aftozy zwykle stawia się w oparciu o wywiad i badanie fizykalne, bez konieczności wykonywania badań dodatkowych. Najczęściej chory z aftami, zwłaszcza z postacią małą, nie doświadcza dolegliwości ze strony innych układów. Należy jednak zwrócić uwagę na występowanie wielu czynników predysponujących do wystąpienia aft idiopatycznych (niewspółistniejących z chorobami układowymi). Wyróżnia się tu czynniki genetyczne, immunologiczne, hormonalne, zespoły niedoborowe, wreszcie czynniki drażniące fizycznie lub chemicznie, wszystkie przede wszystkim zależne od zaburzeń odporności osobniczej. Warto pamiętać, że ich eliminacja może przynieść istotną poprawę stanu klinicznego i stanowi profilaktykę nawrotów aft idiopatycznych. W dużej postaci aftozy zmiany mogą towarzyszyć schorzeniom o etiologii autoimmunologicznej, hematologicznej, infekcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji HIV.
Podsumowując należy stwierdzić, że stosunkowo przejrzysta diagnostyka różnicowa, oparta na badania histopatologiczne, serologiczne i immunohistochemiczne, pozwala odróżnić występowanie aft idiopatycznych od towarzyszących chorobom układowym. Nadal dużym problemem pozostaje jednak terapia zmian i zapobieganie nawrotom w przypadku aft samoistnych. W pracy przedstawiono propozycje terapeutyczne (tabele).

Oral aphthous ulcers - disease or just a symptom?

Key words: aphthae, clinical forms, predisposing factors, diagnosis, therapy
Even though aphthous ulcers are fairly common in clinical practice, this condition is often misdiagnosed. The prevalence in population ranged from 20 to 60%. The aim of this report is to provide guidelines in diagnostic and therapeutic process in patients with oral lesions. In terms of clinical symptoms there are three types of RAU (reccurent aphthous stomatitis): minor aphthous ulcers, major aphthous ulcers, herpetiform ulcers. The diagnosis is usually made on the history and physical examination, without additional tests. Having no symptoms from other organs is mostly common, especially in the minor form. How-ever many predisposing factors of idiopathics RAU should be considered while making diagnosis. Conditions linked to aphthosis are mostly related to a weakened or undeveloped immune system, such as: trauma, genetic predisposition, immunological factors, hormonal fluctuations, nutritional deficiencies (deficiency syndromes), chemical exposures. In the view of this fact, above mentioned factors should be always eliminated in order to improve clinical status and prevent from recurrent idiopathic aphtosis. In the major form symptoms may be associated with autoimmuno-, hematological or infectious disease, particularly with HIV infection. In conclusion, the differential diagnosis, based on histopatological, serological and immunohistochemic tests is clear enough to distinguish idiopathic form from those connected to systemic diseases. Despite the diagnostic success, the treatment of lesions  and prevention from recurrent form are still the major problems in this area. Possible treatment schemes are presented in this work (tables).

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku