Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czerniak amelanotyczny jako mało poznana forma czerniaka

Czerniak amelanotyczny jako mało poznana forma czerniaka

nr 5 (64)/wrzesień-październik 2009

Czerniak amelanotyczny jako mało poznana forma czerniaka

Słowa kluczowe: czerniak amelanotyczny, amelanizacja
Czerniak amelanotyczny występuje stosunkowo rzadko (2-12% wszystkich czerniaków), ale uznawany jest za formę bardziej złośliwą i gorzej rokującą niż forma melanotyczna. Szczególnie często spotykany jest on w postaci guzkowatej czerniaka (50% NMM) i w czerniaku powierzchni dłoni lub podeszwy (25% ALM). Należy jednak dodać, że czerniak amelanotyczny w przerzutach nie jest rzadkością, forma ta stanowi od 12% do 60% guzów przerzutowych. Zatem utrata melaniny może być związana z progresją czerniaka.
Etiologia czerniaka amelanotycznego jest niewyjaśniona, nie poznany jest bowiem dokładny mechanizm utraty melaniny przez komórki czerniaka. Uważa się, że główne zmiany dotyczą modyfikacji tyrozynazy - enzymu melanogenezy. Brak barwnika w komórkach czerniaka uważany jest za przejaw obniżenia zróżnicowania tych komórek i prowadzi do szybszego wzrostu czerniaka amelanotycznego w porównaniu z formą melanotyczną. Utrata zdolności do syntezy melaniny przez komórki czerniaka amelanotycznego jest procesem złożonym i jeszcze nie do końca wyjaśnionym.
Nie ma też zgodności w kwestii, czy ocena stopnia melanizacji komórek czerniaka powinna być elementem prognostycznym w ocenie rozwoju czerniaka oraz wyborze terapii, pomimo powszechnie panującej opinii o większej agresywności formy amelanotycznej. Również wyniki nielicznych badań porównawczych wskazują na istotne różnice w zachowaniu formy melanotycznej i amelanotycznej czerniaka. Niektórzy autorzy wskazują, że zahamowanie melanogenezy mogłoby uwrażliwiać komórki czerniaka na działanie chemioterapeutyków, radioterapię.
W świetle przedstawionej charakterystyki czerniaka amelanotycznego pojawiające się liczne pytania skłaniają do prowadzenia badań porównawczych nad formą melanotyczną i amelanotyczną czerniaka, zarówno w klinikach, jak i w laboratoriach.

Amelanotic melanoma as the less known melanoma variant

Key words: amelanotic melanoma, amelanization
Amelanotic melanoma is a rare variant of malignant melanoma (represents 2-12% of all malignant melanomas) which is characterized by a lack of melanin, seemed to be more aggressive, has worse prognosis than the melanotic melanoma. Any clinical subtype of cutaneous melanoma may be amelanotic although it is more common in nodular (50% NMM) and acral lentiginous melanomas (25% ALM). But in metastatic melanoma amelanotic metastases are not rare - from 12% to 60%. Thus the lack of melanin can be connected with melanoma progression.
Etiology of amelanotic melanoma is not well understood. The tumor cells appear to lack melanin but the mechanism is unknown. The loss of pigmentation by amelanotic melanoma cells is mostly the result of tyrosinase modifications - main enzyme of melanogenesis. Because of the lack of melanin cells get a lower level of cytodifferentiation which results a higher growth rate of amelanotic in comparison to melanotic melanoma cells. Amelanization of melanoma cells is a complicated and not well described process.
There is no agreement about the problem if cells pigmentation should be taken under consideration in prognosis, treatment of melanoma patients, although the common opinion is that the amelanotic form has higher malignancy than the melanotic variant. Results from a few comparative studies clearly indicate differences between melanotic and amelanotic melanomas. Some authors have shown that the inhibition of melanin synthesis changes melanoma cells sensitivity to drugs, radiotherapy. Thus the systematic investigations on the biology of amelanotic melanoma should be undertaken by scientists and clinicians.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku