Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wiedzy na temat wpływu promieniowania UV na skórę wśród populacji polskiej - badanie ankietowe

Ocena wiedzy na temat wpływu promieniowania UV na skórę wśród populacji polskiej - badanie ankietowe

nr 1 (66)/styczeń-luty 2010

Ocena wiedzy na temat wpływu promieniowania UV na skórę wśród populacji polskiej - badanie ankietowe

Słowa kluczowe: promieniowanie słoneczne, wiedza, zwyczaje, opalanie się, czerniak
Wstęp: Nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne może być szkodliwa, gdyż wiąże się z fotostarzeniem się skóry i fotokarcynogenezą.
Cel pracy: Celem pracy było uzyskanie informacji na temat wiedzy o szkodliwości promieniowania ultrafioletowego wśród populacji polskiej.
Materiał i metody: Badanie miało charakter ankietowy. Wzięło w nim udział 65 osób, w tym 40 kobiet i 25 mężczyzn. Średnia wieku dla całej grupy wyniosła 29,7?10,1 lat. Osoby uczestniczące w badaniu zostały poproszone o wypełnienie specjalnie w tym celu skonstruowanego kwestionariusza, zawierającego pytania na temat wiedzy o wpływie promieniowania słonecznego na skórę, o zwyczajach związanych z opalaniem, a także dotyczące znajomości cech czerniaka.
Wyniki: Około połowa ankietowanych (49,2%) przyznała, że lubi się opalać, przy czym nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami (55% versus 40%; p=0,24). Znaczna grupa pacjentów (47,7%) deklarowała, że aplikuje preparaty ochronne dopiero w miejscu opalania się, a 16,9% w ogóle nie stosowało filtrów przeciwsłonecznych. Większość ankietowanych (64,6%) nie stwierdzała również potrzeby aplikowania preparatów ochronnych w pochmurne dni w lecie, mimo wielogodzinnego przebywania na świeżym powietrzu. W zasadzie żaden z uczestników badania nie potrafił prawidłowo określić, w jaki sposób należy aplikować filtry przeciwsłoneczne, aby uzyskać ochronę deklarowaną przez producenta. Ponadto mniej niż połowa badanych (41,5%) wiedziała, że w trakcie kąpieli filtry ulegają zmyciu ze skóry i że po wyjściu z wody należy ponownie zaaplikować preparat ochronny.
Wnioski: Wiedza na temat szkodliwości promieniowania słonecznego i metod ochrony przeciwsłonecznej w społeczeństwie polskim jest niewystarczająca. Powinno się zatem dążyć do upowszechniania informacji na temat negatywnych skutków promieniowania UV i właściwych sposobów ochrony przeciwsłonecznej.

Evaluation of knowledge about the influence of UV radiation on the skin among Polish population - a questionnaire-based study

Key words: solar radiation, knowledge, habits, sun-bathing, melanoma malignum
Background: Sun exposure may be dangerous, as it leads to photoaging and carcinogenesis.
Objective: The aim of the study was the evaluation of knowledge about the danger of sunlight exposure among Polish population.
Materials and methods: A total of 65 patients (40 women and 25 men) were included into the study. The mean age of the studied group was 29.7?10.1 years. All participants were asked to complete a specially designed questionnaire, containing questions about the influence of sunlight on the skin, habits connected with sun exposure and features of melanoma.
Results: About a half of participants (49.2%) declared that they enjoy sunbathing, and there was no differences in this aspect between women and men (55% vs. 40%; p=0.24). A significant portion of patients (47.7%) declared, that they apply sunscreens just at the place of sunbathing, and further 16.9% have not used them at all. Most participants (64.6%) stated, that there is no need to use sunscreens during cloudy weather, even if they spend a long time on air. None of investigated people was able to explain properly, how to use sun-screen to obtain the protection declared on the package by the manufacturer, and only about the half (41.5%) knew, that sunscreen should be applied again after taking a bath.
Conclusions: Knowledge about the negative influence of sunlight and methods of sun protection in Polish people is not sufficient. There is a need to develop a special educational programme about the danger of sun exposure and how to efficiently protect our skin from sunlight.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku