Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metodyka pomiaru - rodzaje narzędzi pomiarowych i ich zastosowanie w dermatologii estetycznej

Metodyka pomiaru - rodzaje narzędzi pomiarowych i ich zastosowanie w dermatologii estetycznej

nr 3 (68)/marzec-kwiecień 2010

Metodyka pomiaru - rodzaje narzędzi pomiarowych i ich zastosowanie w dermatologii estetycznej

Słowa kluczowe: jakość życia, zabiegi estetyczne

Problemy natury estetycznej często były i są bagatelizowane. Zmiany tego rodzaju, w aspekcie czysto fizycznego zdrowia, mogą mieć niewielkie znaczenie. Jednak w definicji zdrowia według WHO uzyskujemy informację, że zdrowie to ăstan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznegoÓ. Dlatego uważa się, że pewne tzw. problemy estetyczne mogą znacząco wpływać na życie pacjentów i ich rodzin. Ich wynikiem mogą być również zaburzenia społeczne w formie ograniczenia życia towarzyskiego, seksualnego, rodzinnego czy zawodowego. Jednocześnie w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania chirurgicznymi i niechirurgicznymi zabiegami estetycznymi.
Ocena wpływu zabiegów estetycznych na poczucie własnej wartości, pewności siebie, zdolności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich oraz relacji z innymi ludźmi była przedmiotem jedynie nielicznych badań. Stworzono skale i testy, na podstawie których podejmowano próby oceny wpływu zabiegów estetycznych na jakość życia, jako ważnego elementu w ocenach psychodermatologicznych.
Jednak nie opracowano dotychczas takich znormalizowanych metod, a w dotychczasowym piśmiennictwie brak jest jednoznacznych danych pozwalających na określenie związku pomiędzy zabiegami korygującymi defekty estetyczne a oceną jakości życia pacjentów. Stąd też wydaje się zasadne przeprowadzenie badań w celu próby znormalizowania testów oceny jakości życia pacjentów poddawanych zabiegom estetycznym.

The methodology of the measurement - types of measuring tools and their application in the aesthetic dermatology

Key words: quality of life, aesthetic treatments

Aesthetic problems have been often underestimated. This kind of modifications may have low significance in relation to physical health. However we obtain information from the WHO definition of health that health is "a state of complete, well-being of physical, mental and social health". That is why, it is considered, that some so called Ňaesthetic problemsŇ, can greatly affect lives of patients and their families. They may also result in social disorders such as limiting the social, sexual, family or professional life. In the recent years there has been observed a growing interest in surgical and nonsurgical aesthetic treatments.
Evaluation of the influence of aesthetic treatments on self-esteem, self-confidence, ability in establishing interpersonal contacts and relationships with the others was the aim of only a few studies. Attempts of the evaluation of the influence of aesthetic treatments on the quality of life, as an important element in psycho-dermatological evaluations, were made based on created scales and tests.
However, such standardized methods were not drawn up so far and there is a lack of conclusive data in the nowadays literature, that would allow to determine the relation between treatments correcting aesthetic defects and the evaluation of the quality of the life of patients. Therefore, it seems to be reasonable to carry out researches in order to standardize the tests of the quality of life of patients after aesthetic treatments.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku