Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Cellulit (I). Budowa podskórnej tkanki tłuszczowej

Cellulit (I). Budowa podskórnej tkanki tłuszczowej

nr 4 (69)/lipiec-sierpień 2010

Cellulit (I). Budowa podskórnej tkanki tłuszczowej

Słowa kluczowe: cellulit, adipocyty, GLD (gynoid lipodystrophy)

Cellulit, potocznie nazywany objawem "pomarańczowej skórki", jest jednym z częstszych defektów skóry. Samo określenie "cellulit" nie odzwierciedla jednak całej patogenezy tego schorzenia, dlatego obecnie uważa się, że nazwa ta powinna zostać zastąpiona terminem GLD (gynoid lipodystrophy). GLD jest to obrzękowo-włókniejące zwyrodnienie tkanki łącznej, które polega na zmianach strukturalnych dotyczących skóry, mikrokrążenia i adipocytów, co może wiązać się z dodatkowymi zaburzeniami na poziomie molekularnym. Cellulit jest wynikiem nieprawidłowego rozrostu tkanki tłuszczowej, zaburzeń w przepływie krwi i limfy oraz odkładania się zbędnych produktów odpadowych przemiany materii. W wyniku zaburzeń w mikrokrążeniu oraz powstałego obrzęku dochodzi do niedotlenienia tkanki tłuszczowej i łącznej, a także do przewagi przemian beztlenowych glukozy i powstawania dużej ilości kwasu mlekowego, który aktywuje enzym ? hydroksylazę prolinową. Enzym ten powoduje konwersję proliny do hydroksyproliny w obrębie prokolagenu. Zmiana w składzie włókna przyczynia się do powstania zwłóknień łącznotkankowych tkanki podskórnej.

Cellulite (I). Structure of fatty tissue

Key words: cellulite, adipocytes, GLD (gynoid lipodystrophy)

Cellulite, that is popularly named as the sign of "orange peel syndrome", constitutes one of more common skin defects. However the name of ?cellulite? itself does not reflect entire pathogenesis of this condition and that is why nowadays it is believed that this name should be replaced by the term GLD (gynoid lipodystrophy). GLD is an oedematous-fibrous degeneration of connective tissue that consists in structural changes in the skin, microcirculation and adipocytes that can be associated with additional disturbances on the mole-cular level.
Cellulite is a result of abnormal proliferation of fatty tissue, disturbances in the blood and the lymph flow and accumulation of redundant waste products of metabolism. Disturbances of microcirculation and subsequent oedema cause hypoxia that concerns fatty tissue and connective tissue. There is also predominance of anaerobic metabolism of glucose and arising great amount of lactic acid that activates enzyme proline hydroxylase. This enzyme causes conversion of proline into hydroxyproline within procollagen. Change in fibre composition contributes to form fibrosis of connective tissue within subcutaneous tissue.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku