Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (RF) na poprawę elastyczności skóry

Wpływ fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (RF) na poprawę elastyczności skóry

nr 5 (70)/wrzesień-październik 2010

Wpływ fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (RF) na poprawę elastyczności skóry

Słowa kluczowe: radiofrekwencja, RF

Wstęp: W nowoczesnej kosmetologii dominuje tendencja do stosowania zabiegów, które mają skuteczne działanie odmładzające, a zarazem nie wyłączają pacjenta z życia codziennego. Zabiegi z użyciem fal elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (RF) poprawiają wygląd skóry przez termiczne uszkodzenie skóry właściwej, bez uszkodzenia naskórka. Powoduje to natychmiastowe obkurczenie włókien kolagenowych i pobudzenie syntezy nowych włókien.
Cel pracy: Zbadanie i udokumentowanie działania na skórę urządzenia emitującego RF marki Rubica. Badanie obejmowało pomiar elastyczności skóry w następujących okolicach: gładzizny czoła, dolnej krawędzi oczodołu po stronie zewnętrznej oka, dolnej części policzka przyśrodkowo, przy linii żuchwy.
Materiały i metody: U 30 ochotników z utratą elastyczności skóry, zmarszczkami i bruzdami przeprowadzono po 5 zabiegów z użyciem fal elektromagnetycznych w odstępach 1-2 tygodniowych. Elastyczność skóry mierzono na obszarach poddawanych zabiegom przed terapią i miesiąc po jej zakończeniu. Elastyczność skóry mierzona była aparatem Multi Skin Test Center MC 900.
Wyniki: Wykonane badania wykazały wzrost elastyczności skóry po zabiegach u każdej osoby. Elastyczność wzrosła w różnym stopniu, w zależności od obszaru. Największy średni wzrost odnotowano dla skóry czoła - prawie 21%. Najmniejszy natomiast dla skóry policzka, bo ok. 17,5%. Uzyskane wyniki są znamienne statystycznie. Na poziomie istotności p=0,05 uzyskano zbliżone wartości wzrostu elastyczności skóry dla okolic czoła (12,57), oka (13,95), policzka (12,79).
Wnioski: Zabiegi z użyciem RF wpływają pozytywnie na elastyczność skóry i jej wygląd. Największy procentowy wzrost elastyczności skóry obserwuje się w okolicach z niewielką ilością podściółki tłuszczowej (np. oko i czoło). Wyniki uzyskane w przebadanej grupie ochotników (N=30), na poziomie istotności p=0,05, dla okolicy oka, czoła i policzka, są znamienne statystycznie i kształtują się na podobnym poziomie. Wygląd osób poddanych zabiegom zmienia się stopniowo, co ułatwia akceptację zmian przez nich samych i otoczenie.

The influence of radiofrequency on skin elasticity improvement

Key words: radiofrequency, RF

Introduction: Nowadays used esthetic procedures have a trend to apply treatments which are effective in skin rejuvenation and do not require any downtime. Procedures with the use of radiofrequency improve skin appearance through thermal injury of the dermis without harming the epidermis. Thermal insult induces rapid collagen shrinkage and causes new collagen synthesis with a time.
Aim of the study: The aim was to investigate and document the effectiveness of Rubica radiofrequency device on the skin. The research was based on skin elasticity measurement in the following areas: glabella, lower edge of the orbital cavity, lower cheek along interior mandible line.
Material and methods: 30 volunteers with skin laxity, wrinkles and lines were treated with 5 courses of radiofrequency treatments with 1-2 week intervals. Elasticity measurements was taken before the treatments and one month after 5 sessions completed. Skin elasticity was measured with Multi Skin Test Center MC 900 device.
Results: The analyses have shown the increase of skin elasticity after treatments in every patient. The elasticity has increased at a different level depending on the treated area. The biggest average skin elasticity increase was found on glabella skin - nearly 21%, the smallest was found on cheek skin - 17,5%. The results were statistically significant (p=0,05), the increase of skin elasticity level was similar in all 3 treated areas: glabella (12,57), eye (13,95), cheek (12,79).
Conclusions: Treatment with Rubica RF device has a positive influence on skin elasticity. The biggest percentage of increased skin elasticity was noted in areas with a little subcuteanous tissue underneath (glabella, periorbital area). The obtained results were statistically significant (p=0,05) at the similar level. Patient?s apperance is changing slowly with a time what is more comfortable for the patient and better received socially.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku