Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ alfahydroksykwasów na poziom nawilżenia skóry - badania własne

Wpływ alfahydroksykwasów na poziom nawilżenia skóry - badania własne

nr 5 (70)/wrzesień-październik 2010

Wpływ alfahydroksykwasów na poziom nawilżenia skóry - badania własne

Słowa kluczowe: alfahydroksykwasy, nawilżenie, skóra, turgor, hydratacja

Wstęp: Alfahydroksykwasy (AHA) zaliczane są do eksfoliatorów działających w obrębie naskórka. Stworzone na bazie naturalnych składników umożliwiają przeprowadzenie skutecznych i wielokierunkowych zabiegów, zarówno dermatologicznych, jak i kosmetycznych.
Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu AHA na poziom nawilżenia skóry.
Materiał i metody: Grupa badana liczyła 30 osób wybranych w sposób losowy. Wiek badanych mieścił się w przedziale od 20 do 60 lat. Uczestnicy badania regularnie poddawali się zabiegom złuszczania naskórka przy użyciu preparatów z kwasami owocowymi (5 zabiegów) i mierzeniu stopnia nawilżenia skóry. Pomiaru poziomu nawilżenia skóry dokonywano bezpośrednio przed pierwszym zabiegiem oraz po każdym kolejnym i ostatnim (piątym) zabiegu.
Wyniki: Na poziomie istotności zweryfikowano hipotezę, że średni poziom wilgotności skóry po każdym zabiegu był większy niż przed jego wykonaniem. Jednostronny test istotności oparty na rozkładzie t-Studenta wykazał, że średnie uwodnienie skóry po każdym zabiegu było większe niż przed jego wykonaniem (z możliwością popełnienia błędu rzędu 1%).
Wnioski:
1. Analiza i porównanie uzyskanych wyników wskazuje jednoznacznie na wzrost poziomu nawilżenia skóry po wykonywanych zabiegach.
2. Poprawę stanu nawilżenia stwierdza się już po pierwszym zabiegu, a poziom ten sukcesywnie wzrasta z każdym kolejnym wykonywanym zabiegiem.

Influence of alpha-hydroxy acids on the level of the skin moisture - own studies

Key words:  alpha-hydroxy acids, moisture, skin, turgor, hydration

Introduction: Alpha-hydroxy acids (AHA) are rated among exfoliators that have an effect within the epidermis. AHA are formed on the base of natural components and allow to perform efficient and many-sided procedures, both dermatological and cosmetic. 
Aim of the study: The aim of the study was evaluation of AHA influence on the level of the skin moisture.
Material and methods: Analysed group consisted of 30 persons that were chosen randomly. Their age was in the 20 to 60 age bracket. Participants of the study regularly underwent procedures of the epidermis exfoliation using preparation with fruit acids (5 procedures) and also level of the skin moisture was measured. Assessment of the level of the skin moisture was performed directly before first procedure and after every subsequent and the last (the fifth) procedure.
Results: Hypothesis that average level of the skin moisture after every procedure was higher than before procedure was verified on the significance level of 0,05. One-sided significance test based on the t-Student?s distribution showed that the average skin moisture after every procedure was higher than before the procedure (with possibility of error on the level of 1%).
Conclusions:
1. Analysis and comparison of obtained results unambiguously indicates that level of the skin moisture has increased after performed procedures.
2. Improvement of moisture has already been noted after first procedure and this level successively increases together with every next procedure.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku