Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie w chorobie somatycznej - analiza ujęć teoretycznych i sposobów oceny

Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie w chorobie somatycznej - analiza ujęć teoretycznych i sposobów oceny

nr 5 (70)/wrzesień-październik 2010

Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie w chorobie somatycznej - analiza ujęć teoretycznych i sposobów oceny

Słowa kluczowe: inteligencja, emocje, jakość życia, testy psychologiczne, psychoterapia

Wraz z dostrzeżeniem negatywnego wpływu przewlekłych chorób skóry na dobrostan psychiczny osób chorych, zaczęto uwzględniać w ocenie ciężkości choroby podstawowej również zmienne psychospołeczne. Poszukuje się czynników działających ochronnie na psychikę osób chorych w obliczu stresu związanego z chorobą somatyczną. Wykazano, że do takich czynników należą kompetencje emocjonalne.
Rozważania na temat związku emocji z umysłem sięgają czasów starożytnych, natomiast historia pierwszej naukowej koncepcji i nazwy inteligencji emocjonalnej liczy zaledwie dwadzieścia lat. Ta koncepcja od początku wzbudziła szerokie zainteresowanie, nie tylko w środowiskach akademickich, ale przede wszystkim w świecie psychologii popularnej i kultury masowej. Wraz z kolejnymi modelami inteligencji emocjonalnej zaproponowanymi przez badaczy, opracowano różne narzędzia do jej oceny. Konkurują ze sobą modele badania inteligencji emocjonalnej rozumianej jako zdolność oraz jako cecha. Zauważono, że to sposób pomiaru, a nie podłoże teoretyczne ostatecznie determinują rzeczywistą naturę ocenianej inteligencji emocjonalnej. Dotychczas uzyskane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania wiedzy na temat kompetencji emocjonalnych w praktyce psychoterapeutycznej.

Emotional intelligence and its importance in somatic disorder ? analysis of theoretical approaches and evaluation methods

Key words: intelligence, emotions, quality of life, psychological tests, psychotherapy

Together with a better understanding of chronic skin diseases influence on patient?s psychological well-being, psychosocial variables started to be taken into consideration in evaluation of somatic disease severity. Factors having protective value for patients? psyche in the face of somatic disorder ? related stress are being searched for. Emotional competence was proved to be one of such factors.
Discussion on relationship between emotions and intellect dates back to the ancient times, whereas history of the first scientific conception and the name of emotional intelligence is only 20 years old. There was a broad interest in this concept, just from the beginning, not only in academic circles, but predominantly in the world of popular psychology and mass culture. Together with the consecutive models of emotional intelligence, proposed by researchers, different evaluation tools were developed. The models of emotional intelligence understood as abilities and traits, compete with each other. It was noticed, that indeed the way of measurement, but not theoretical basis, finally determine emotional intelligence nature. The results obtained so far indicate potential value of emotional competence employment in psychotherapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku