Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena właściwości natłuszczających i nawilżających preparatów do pielęgnacji rąk

Ocena właściwości natłuszczających i nawilżających preparatów do pielęgnacji rąk

nr 6 (71)/listopad-grudzień 2010

Ocena właściwości natłuszczających i nawilżających preparatów do pielęgnacji rąk

Słowa kluczowe: skóra rąk, preparaty do pielęgnacji rąk, natłuszczenie naskórka, nawilżenie naskórka

Wstęp: Skóra rąk jest nieustannie narażona na działanie czynników drażniących i wysuszających. Prawidłowa pielęgnacja skóry powinna obejmować zarówno jej nawilżanie, jak i natłuszczanie. Takie postępowanie może zapobiec wystąpieniu nieprzyjemnych objawów: uczucia nadmiernej suchości skóry, podrażnienia oraz alergii.
Na rynku dostępnych jest wiele preparatów przeznaczonych do pielęgnacji skóry rąk. Dobry krem do rąk powinien charakteryzować się właściwościami nawilżającymi i ochronnymi. Korzystnie jest, jeśli uszczelnia barierę rogową naskórka i zmniejsza przeznaskórkową utratę wody, ale nie pozostawia tłustej warstwy na powierzchni skóry. Preparaty przeznaczone dla osób pracujących w ciągłym kontakcie z detergentami i wodą powinny być dodatkowo odporne na jej działanie. Dobrze jest, jeśli krem w swoim składzie posiada składniki promieniochronne, ponieważ skóra rąk jest narażona na działanie promieniowania słonecznego równie mocno jak skóra twarzy.
Cel pracy: Celem pracy było zbadanie i porównanie natłuszczających i nawilżających właściwości wybranych kremów do pielęgnacji rąk, dostępnych w polskich aptekach.
Materiał i metody: Przebadano preparaty wiodących producentów, dostępne na rynku aptecznym. Wszystkie badane preparaty przeznaczone są do pielęgnacji skóry wrażliwej. Badanie przeprowadzono przy użyciu aparatu Multi Skin Test Center MC 750. Pomiar wilgotności skóry był oparty na metodzie pojemnościowej. Pomiaru ilości łoju znajdującego się na powierzchni skóry dokonano w oparciu o metodę fotometryczną z wykorzystaniem fotometru z tłustą plamą. Ważne, że metoda ta jest niezależna od wilgoci.
Ochotników poddano badaniu przy użyciu urządzenia Multi Skin Test Center MC 750 dwukrotnie - przed nałożeniem kremu do rąk oraz godzinę po nałożeniu kremu. Zmiana wyników nawilżenia i natłuszczenia powierzchni naskórka była związana z uszczelnieniem bariery rogowej naskórka oraz właściwościami okluzyjnymi preparatów.
Wyniki: W badaniu wykazano znaczne różnice pomiędzy właściwościami nawilżającymi i natłuszczającymi analizowanych kremów.
Wnioski: Wszystkie preparaty okazały się skuteczne w poprawie natłuszczenia skóry rąk. Najsilniejsze właściwości natłuszczające wykazywał ten, którego podstawową funkcją (zgodnie z zapewnieniami producenta) jest silne natłuszczenie skóry rąk, również atopowej (preparat I). Ocena właściwości nawilżających okazała się trudniejsza. Poziom nawilżenia naskórka wzrastał nieznacznie, przy czym najlepszy efekt dało zastosowanie preparatu IV, zawierającego glicerol, wykazujący silne właściwości higroskopijne oraz okluzyjne.

Evaluation of greasing and moisturizing properties of hand care products

Key words: hands skin, preparation for hand care, skin lubrication, skin moisturising

Introduction: Hand skin is continuously exposed to irritating and drying substances. Proper skin care should include both the hydration and greasing. Special skin care can prevent abnormal dryness, irritation and allergic reactions.
A lot of different hand care products are available on the polish market. The perfect hand cream should demonstrate moisturizing and protective properties. It should strengthen epidermis barrier properties and reduce transepidermal water loose (TEWL). It should not leave oily layer on the epidermis surface. Preparations for people working in continuous contact with water and detergents should be additionally resistant to water. It is desirable that the cream contains UV filters, because the hand skin is exposed to direct sunlight as much as facial skin.
The aim of work was examination and comparisionĘlubricating and hydrating properties of selected hand creams, available in Polish pharmacies.
Materials and methods: This article is an attempt to compare hand creams moisturizing properties. The most popular hand care products on pharmaceutical market were investigated. The Multi Skin Test Center MC 750 was used in the presented study. Skin moisture evaluation was based on measurement of the skin capacity. Surface sebum estimation based on photometric method using oily blot photometer. This method is independent of moisture level.
Volunteers skin hands were tested two times by using Multi Skin Test Center MC 750. First time before using hand cream, second time - one hour after the cream using. Changing of level of skin hydration and quantity of sebum is probably connected with epidermis barrier seal and occlusion properties of tested cream.
Results: Presented data demonstrate a big distinction between moisturizing and greasy properties of the analyzed hand creams.
Conclusions: All preparations have proved effective in improving the lubrication of hands skin. The strongest moisturizing properties showed cosmetic I whose primary function (in accordance with the manufacturer assurances) is a severe skin oiled hands, including atopic skin. Evaluation of moisturizer proved more difficult than lubrication. Epidermal moisture level increased slightly, with the best results came with the application of the preparation IV, containing glycerol, showing a strong hygroscopic and occlusal properties.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku