Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Cellulit (II). Nazewnictwo, definicja, związek występowania z wiekiem, płcią i budową ciała

Cellulit (II). Nazewnictwo, definicja, związek występowania z wiekiem, płcią i budową ciała

nr 1 (72)/styczeń-luty 2011

Cellulit (II). Nazewnictwo, definicja, związek występowania z wiekiem, płcią i budową ciała

Słowa kluczowe: cellulit, płeć, wiek, typ budowy ciała

Cellulit (lipodystrofia typu kobiecego, gynoid lipodystrophy ? GLD, liposkleroza) jest jednym z częstszych i poważniejszych kosmetyczno-medycznych defektów skóry. Za nieestetyczny wygląd, tzw. ?pomarańczową skórkę?, odpowiedzialne są zmiany zwyrodnieniowe tkanki podskórnej o charakterze obrzękowo-zwłóknieniowo-stwardnieniowym. GLD występuje zarówno u osób młodych, jak i w średnim lub w starszym wieku, szczupłych oraz o mocniejszej budowie ciała. Istnieje jednak pewna zależność między typem sylwetki a skłonnością do określonych dolegliwości bądź chorób, w tym liposklerozy. Lipodystrofia dotyczy głównie kobiet (80-90%), rzadziej mężczyzn (około 2%), u których występuje tylko w stanach patologicznych i jest zdecydowanie mniej widoczna.

Cellulite (II). Nomenclature, definition, relation of incidence regarding age, sex and type of body structure

Key words: cellulite, sex, age, type of body structure

Celulite (lipodystrophy of female type, gynoid lipodystrophy ? GLD, liposclerosis) is one of more often and more serious cosmetic-medical skin defects.
Degenerative lesions of the subcutaneous tissue of the oedematous-fibrou-ssclerosing nature are responsible for unaesthetic appearance in the form of so called ?orange peel?. GLD occurs among young persons as well as in middle-aged and in older persons, among people with slim and more thick body structure. However there is certain relation between figure type and inclination to specific complaints or diseases, including liposclerosis. Lipodystrophy concerns mainly women (80-90%), rarely men (about 2%), in whom it occurs only in pathological states and is definitely less visible.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku