Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Lipomioplastyka, czyli liporzeźbienie jako nowa jakość w liposukcji

Lipomioplastyka, czyli liporzeźbienie jako nowa jakość w liposukcji

nr 1 (72)/styczeń-luty 2011

Lipomioplastyka, czyli liporzeźbienie jako nowa jakość w liposukcji

Słowa kluczowe: liposukcja ultradźwiękowa, VASER LIPO, VASER High definition, kształtowanie sylwetki, rzeźbienie sylwetki, liposukcja

Wstęp: Pierwsze urządzenia do liposukcji wspomaganej ultradźwiękami (UAL) pojawiły się w roku 1990. Często wywoływały martwicę skóry, oparzenia, dużą utratę krwi. Dopiero po 10 latach powstało urządzenie UAL III generacji, VASER Lipo System, które znacząco zredukowało ilość dostarczanej energii, jednocześnie utrzymując wysoki poziom efektywności zabiegu. System pozwala różnicować parametry emulsyfikacji oraz aspiracji tłuszczu w zależności od jakości tkanki tłuszczowej i jej położenia.
Cel pracy: Porównanie metody liporzeźbienia z typową liposukcją wspomaganą ultradźwiękami. Ocena objętości aspiratu, czasu trwania zabiegu, poziomu bólu pooperacyjnego, satysfakcji pacjenta.
Materiał i metody: Porównano efekty 35 zabiegów liporzeźbienia i UAL u pacjentów w wieku 20-63 lat (kobiety ? 75%).
Wyniki: Wprowadzenie nowej techniki operacyjnej zdecydowanie zmieniło efekty estetyczne wykonywanych zabiegów, co znacznie poprawiło satysfakcję pacjentów i chirurga. Średnia objętość aspiratu wzrosła o 45% w stosunku do poprzedniej metody, tj. 4600 ml (1750-6800 ml). Czas trwania zabiegu wynosił średnio 4,7 godziny (wzrósł średnio o 35%). Zastosowano drenaż Redona, uzyskując średnio 450 ml surowiczo-krwistej treści.
Wnioski: Liporzeźbienie, czyli metoda VASER High Definition Liposculpture, jest nową jakością w liposukcji. Wymaga fachowego przeszkolenia, znajomości anatomii, dużego doświadczenia w liposukcji. Jest metodą bezpieczną, dającą możliwość znacznie bardziej precyzyjnego kształtowania sylwetki z uwzględnieniem muskulatury i charakterystycznych zagłębień, dających efekt trójwymiarowości, czyli inaczej mówiąc, jest to liposukcja 3D.

Ultrasound assisted liposuction that is liposculpture as a new quality of liposuction

Key words: Ultrasound assisted liposuction, VASER LIPO, VASER High definition, body shaping, body sculpting, liposuction

Introduction: The first systems for ultrasonic-assisted lipolysis (UAL) appeared in 1990 but frequently cuased skin necrosis, burns and excessive blood loss. Ten years later, a third generation UAL system known as the VASER Lipo System was developed which enabled the reduction of energy emission while preserving the high effectiveness of the procedure. The system had the capacity to use of various emulsification and aspiration parameters depending on the type of fatty tissue and designated body region.
Aim: The comparison of liposculpture and conventional ultrasonic-assisted liposuction taking into consideration aspirate volumes, operation time, post-operative pain scale and patient satisfaction level.
Material and Methods: Thirty-five liposculpture operative procedures were performed in patients aged between 20-63 years.
Results: The introduction of the innovative surgical techniques determine the aesthetic outcome of the procedure which highly improves the level of satisfaction for both patient and surgeon. The aspirate volumes increased by approx. 45% in comparison to the earlier liposuction method, an average of 4600 ml (1750-6800 ml). The operation time was approx. 4.7 hours (an average increase of 35% was observed). Post-operative Redon drainage was implemented with an average aspirate volume of 450 ml of serous fluid.
Conclusions: Liposculpture known as VASER High Definition Liposculpture offers a new quality of liposuction. The procedure requires expert training, excellent knowledge of anatomy and adequate experience in liposuction. The procedure is safe and enables precise body sculpturing possibilities taking into consideration musculature and the formation characteristic depressions which gives a three-dimensional effect known also as 3D liposuction.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku