Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Przegląd i podział urządzeń wykorzystujących energię RF (prądy wysokiej częstotliwości) w zabiegach nieinwazyjnych

Przegląd i podział urządzeń wykorzystujących energię RF (prądy wysokiej częstotliwości) w zabiegach nieinwazyjnych

nr 2 (73)/marzec-kwiecień 2011

Przegląd i podział urządzeń wykorzystujących energię RF (prądy wysokiej częstotliwości) w zabiegach nieinwazyjnych

Słowa kluczowe: energia wysokiej częstotliwości, RF, urządzenia monopolarne, urządzenia bipolarne

Wspólnym mianownikiem wszystkich zabiegów radiofrekwencji jest powstawanie ciepła endogennego. Rozwój naukowy oraz technologiczny pozwolił na stworzenie urządzeń i metod o odrębnych cechach i możliwościach.
1) Biorąc pod uwagę liczbę biegunów prądu w głowicy zabiegowej, urządzenia można podzielić na monopolarne i bipolarne. 2) Ze względu na sposób emisji energii aparaty można podzielić na impulsowe (głowicy w trakcie zabiegu nie wolno przesuwać) oraz zapewniające pracę ciągłą (terapeuta cały czas przesuwa głowicę podczas emisji). 3) Wartość osiągniętej w tkankach temperatury jest istotnym czynnikiem, według którego można podzielić zabiegi radiofrekwencji na intensywne i biostymulujące.
Kryterium takiego podziału może opierać się na:
- parametrach prądu wytwarzanego przez generator, takich jak natężenie i czas emisji,
- odczuciach pacjenta podczas zabiegu (uczucie pieczenia),
- reakcji pozabiegowej skóry, polegającej na nadwrażliwości dotykowej.

A review and classification of RF energy (high frequency currents) equipment in non-invasive treatment

Key words: RF, radiofreqency, monopolar, bipolar

The common denominator of all radiofrequency treatments is generation of endogenous heat. The scientific and technological development enabled the creation of devices and methods with distinct features and capabilities. 1) Due to the number of current poles in a treatment handle, devices can be divided into monopolar and bipolar. 2) Due to the energy emission way, there are impulse devices (during the treatment the handle cannot be moved) and the continuous-operation ones (the therapist continuously moves the handle during the treatment). 3) The value of the temperature reached in the tissues is an important factor, according to which RF treatments can be divided into intense and biostimulating.
The criterion for such a division can be based on:
- parameters of the current produced by the generator, such as intensity and emission time,
- sensations of the patient during the treatment (burning sensation),
- the post-treatment skin reaction (tactile hypersensitivity).

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku