Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wpływu wybranych technik dermatologii estetycznej na jakość życia badanych

Ocena wpływu wybranych technik dermatologii estetycznej na jakość życia badanych

nr 2 (73)/marzec-kwiecień 2011

Ocena wpływu wybranych technik dermatologii estetycznej na jakość życia badanych

Słowa kluczowe: dermatologia estetyczna, jakość życia, SF-36, Skindex, DLQI

W ostatnich 50 latach nastąpił wzrost zainteresowania problematyką wizerunku ciała, a jednocześnie w ostatniej dekadzie doszło do rozwoju nieinwazyjnych lub mało inwazyjnych technik zabiegowych. Techniki te określane są zwyczajową nazwą ?medycyna estetyczna? lub ?dermatologia estetyczna? i pozwalają na korektę defektów estetycznych, będących wynikiem choroby, starzenia się lub wywołujących niezadowolenie z własnego wyglądu. Interwencje estetyczne mogą poprawić jakość życia oraz psychologiczne samopoczucie pacjenta. Pozytywne psychologiczne rezultaty, jakie można osiągnąć po zabiegach, mogą być mierzone tylko przez badanie jakości życia. Pomiar jakości życia może dostarczyć informacji dotyczących problemów pacjenta, wpływać na podejmowane decyzje dotyczące metod terapii. Także na podstawie pomiaru jakości życia można ocenić użyteczność nowych metod i technik zabiegowych poprzez ich pozytywny wpływ na jakość życia. Do chwili obecnej nie opracowano znormalizowanych metod oceny jakości życia osób poddających się zabiegom dermatologii estetycznej.
Z tego względu w badaniu podjęto próbę oceny jakości życia pacjentów, wpływu terapii na poczucie jakości życia w aspekcie wyglądu zewnętrznego, życia towarzyskiego i wewnętrznego, z zastosowaniem kwestionariusza SF-36, Skindex, DLQI, oraz porównania i oceny przydatności narzędzi pomiarowych. Na podstawie analizy statystycznej wyników uzyskano we wszystkich trzech skalach wyraźny wzrost jakości życia po zastosowanych metodach zabiegowych. Największą poprawę otrzymano w wymiarze dotyczącym emocji, psychicznym i społecznym. Satysfakcja i zadowolenie z własnego wyglądu determinują jakość życia, a więc wpływają na obraz pełnego poczucia zdrowia.

Impact assessment of the chosen aesthetic dermatology treatment procedures on the patients' quality of life

Key words: aesthetic dermatology, quality of life, SF-36, Skindex, DLQI

Over the past 50 years the interest in issues concerning body image has been constantly growing; at the same time, during the last decade a rapid development of non-invasive and minimally invasive procedures can be observed. Those techniques are generally called "aesthetic medicine" or "aesthetic dermatology"; they allow for correction of aesthetic defects that are consequence of illness, aging or dissatisfaction with appearance. Aesthetic interventions can improve the patients' quality of life and their psychological well-being. Positive psychological results that can be achieved after treatment can be measured only by means of life quality evaluation. Quality of life measurement can deliver information concerning patients' problems and influence the choice of therapy methods. On the basis of quality of life measurement the usability of new methods and treatment techniques can be evaluated thorough their positive impact on the quality of life. Up to the present no standardized quality of life evaluation methods of patients subjected to aesthetic dermatology treatment have been developed.For this reason in this research an attempt of patients' quality of life evaluation, the impact of therapy on the feeling of quality of life in such fields as physical appearance, social life, inner life using SF-36, Skindex, DLQI questionnaires along with comparison and evaluation of measuring instruments has been made. Based on the statistical analysis of research results a significant increase of quality of life after implementation of treatment over all three measure instruments has been achieved. The most serious improvement has been obtained in emotional, mental and social aspects. Satisfaction with person's own appearance determines the quality of life and influences the image of the whole
feeling of health.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku