Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zmiany składu ciała pod wpływem zabiegów Radio Frequency (RF) u młodych kobiet

Zmiany składu ciała pod wpływem zabiegów Radio Frequency (RF) u młodych kobiet

nr 3 (74)/maj-czerwiec 2011

Zmiany składu ciała pod wpływem zabiegów Radio Frequency (RF) u młodych kobiet

Słowa kluczowe: RF, pomiar składu ciała, redukcja tkanki tłuszczowej

Wstęp: W kosmetyce wykorzystuje się działanie pola elektromagnetycznego (diatermii) metodą kondensatorową - zabieg nosi też nazwę "Radio Frequency" (RF). Efektem terapeutycznym jest wytworzenie bezpośrednio w tkankach tzw. ciepła endogennego, które aktywuje szereg reakcji fizjologicznych, dających korzystne efekty w zabiegach fizjoterapeutycznych i kosmetycznych.Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 26 młodych kobiet w przedziale wiekowym 20-25 lat. W badanej grupie przeciętne BMI wynosiło 21,0. Wszystkie kobiety przeszły serię sześciu zabiegów RF w ciągu trzech tygodni  - 2 razy w tygodniu w odstępie co najmniej 2 dni. Zabieg trwał 20 minut (po 10 minut na każdą kończynę). Przed i po serii zabiegów dokonano pomiaru składu ciała metodą bioimpedancji (BIA).
Wyniki: Zabiegi z użyciem urządzenia Radio Frequency firmy Rubica (Polska) obniżyły masę tkanki tłuszczowej w organizmie badanych, jednocześnie nie wpływając na masę mięśni. Masa ciała oraz wskaźnik BMI zmniejszyły się istotnie statystycznie. Zaobserowoano też istotne zmniejszenie się obwodów kończyny prawej i lewej w okolicach oddziaływania RF.
Dyskusja: Zastosowany aparat Radio Frequency wykorzystuje działanie diatermii krótkofalowej (DKF) metodą kondensatorową. Dzięki niej uzyskuje się najsilniejsze przegrzanie tkanki tłuszczowej, pobudzając termolipolizę, efekt analgetyczny i przyspieszenie procesów wchłaniania tkankowego, co w efekcie powoduje zaobserwowaną redukcję tkanki tłuszczowej.Wnioski: Obniżenie się masy tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie - masy ciała oraz wskaźnika BMI, dzięki zastosowaniu metody RF wskazuje na to, że może ona być wykorzystywana w zabiegach wspomagających odchudzanie, z jednoczesnym oddziaływaniem na włókna kolagenowe skóry właściwej, przyczyniając się do zwiększenia ich napięcia, co wpływa na efekt wygładzenia i poprawy napięcia skóry.

Changes in body composition in young women under the influence of Radio Frequency (RF) treatments

Key words: RF, body composition measurements, reduction of fatty tissue

Introduction: Cosmetics utilizes the action of electromagnetic fields in the short-wave diathermy capacitor method and this treatment is also recognized as Radio Frequency (RF). The therapeutic effect is based on creation of so-called endogenous heat directly within the tissue, which activates range of physiological reactions bringing beneficial effects in physiotherapeutic and cosmetic treatments.Materials and methods: 26 young women between the age from 20yo to 25yo participated in the study. The subject group's average BMI was 21.0. All subjects underwent series of RF treatments over three weeks - 2 weekly at intervals of at least 2 days. The treatments lasted 20 minutes (10 minutes for each lower limb). Body composition measurements using bioelectrical impedance analysis (BIA) were taken before and after the course of treatments.
Results: Treatment with the use of RF apparatus reduced fatty tissue mass in the bodies of subjects, while muscle mass was not affected. Body mass index (BMI) was reduced significantly. A significant reduction was also observed in the circumference of the left and right limbs in the area of RF action.Discussion: The RF apparatus used in this study employs the action of short-wave diathermy capacity method. This provides better heating of fatty tissue, stimulating thermolipolysis, analgesic effect and accelerating tissue absorbtion processes - which leads to visible reduction of fat tissue.
Conclusions: Reduction of fatty tissue mass, and in consequence, body mass and BMI through the application of RF method indicates that it may be used in slimming aid treatments with simultaneous effect on the dermal collagen fibres, resulting in better appearance such as increased tone, smoothness and firmness of the skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku