Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Choroby skóry u osób w podeszłym wieku

Choroby skóry u osób w podeszłym wieku

nr 4 (75)/lipiec-sierpień 2011

Choroby skóry u osób w podeszłym wieku

Słowa kluczowe:rak kolczystokomórkowy, rak podstawnokomórkowy, róg skórny, rogowacenie słoneczne, czerniak, brodawki łojotokowe, starzenie skóry, choroby skóry, skala glogau, badania dermoskopowe

Choroby skóry u osób w podeszłym wieku należą do dość specyficznych zmian warstwy rogowej. Do najczęściej występujących zaliczamy czerniaka. Jest to zarazem najbardziej złośliwy nowotwór skóry, który bardzo szybko może szerzyć się na inne ograny. U osób starszych można także zaobserwować raka podstawnokomórkowego oraz kolczystokomórkowego. Choroby te należą do nowotworów łagodnych i rzadko dających przerzuty. Ponadto w artykule przedstawiono niezwykłe przypadki chorych z nowotworami, a także przypadek pacjentki, która zwlekała z podjęciem leczenia. Większość chorób wieku podeszłego bierze początek w latach młodości oraz wiąże się ze znaczną ekspozycją na promieniowanie słoneczne, co jest zarazem główną przyczyną zachorowań na nowotwory w tej grupie wiekowej.

Skin diseases at elderly persons

Key words: squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, cornu cutaneum, keratosis actinica, malignant melanoma, verruca seborrhoica, grow old skins, skin diseases, the scale glogau, examinations dermoscopoy

Skin diseases at elderly persons are included in enough peculiar changes of the horny layer. We are ranking the malignant melanoma among most often appearing illnesses. It is all at the same time the most malignant skin cancer, since very much quickly can spread on other hackneyed. At elderly people it is possible also to observe the basal-cellular and squamous cell carcinoma. These illnesses are included to benign neoplasms and rarely metastasizing. Additionally in the article unusual coincidences of sick persons were described with cancers as well as case of the patient which dragged off with taking the treatment. One's beginning is tying the majority of illnesses of the advanced age with the years youths and with the significant exhibition to the solar radiation. It is a main cause of falling ill with cancers in this age group all at the same time.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku