Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zjawiska immunologiczne w łuszczycy

Zjawiska immunologiczne w łuszczycy

nr 5 (76)/wrzesień-październik 2011

Zjawiska immunologiczne w łuszczycy

Słowa kluczowe: łuszczyca, cytokiny, limfocyty Th

Łuszczyca jest zapalną chorobą skóry, z nadmierną proliferacją naskórka, o charakterystycznej morfologii zmian. Dotyczy około 2% populacji w Europie i Stanach Zjednoczonych, natomiast w Azji i Afryce występuje rzadziej. Częstość jej występowania w populacji określana jest na 2-4%. Pomimo licznych i szerokich badań, przyczyna łuszczycy pozostaje ciągle nie w pełni wyjaśniona. Niewątpliwą rolę odgrywa podłoże genetyczne (m.in. polimorfizm genu HLA-Cw6) oraz podłoże immunologiczne (komórki Langerhansa oraz limfocyty T pomocnicze, zwłaszcza Th1, Th17). Profil cytokin wydzielanych przez limfocyty Th1, Th2, Th17 i Treg tworzy złożoną sieć wzajemnie regulujących się powiązań, których zaburzenie może prowadzić do dominacji w zmianach łuszczycowych limfocytów Th1 i/lub Th17 oraz spadku liczebności i/lub funkcji limfocytów Th2 i Treg.

Immunological phenomenons in psoriasis

Key words: psoriasis, cytokines, Th-lymphocytes

Psoriasis is a chronic papulo-exfoliative illness connected with inflammableproliferative processes in the skin. The frequency of appearing in the population is determined on 2-4 %. In spite of numerous and wide studies the cause of psoriasis unexplained. Genetic base has a significant role (among others polymorphism of the gene HLA-Cw 6) and immunologic base (Langerhans? cells and support T-lymphocytes, especially Th1, Th17). Profile of allocated cytokines through Th1, Th2, Th17 and Treg, forms complexed web of self-regulating connections of which disorder can lead to the dominance in changes of psoriatic Th1 lymphocytes and/or Th17 and the fall in the size and/or the function of Th2 lymphocytes and Treg.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku