Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Porównanie skuteczności złuszczania chemicznego za pomocą kwasu pirogronowego oraz kwasu migdałowego w leczeniu trądziku młodzieńczego

Porównanie skuteczności złuszczania chemicznego za pomocą kwasu pirogronowego oraz kwasu migdałowego w leczeniu trądziku młodzieńczego

nr 5 (76)/wrzesień-październik 2011

Porównanie skuteczności złuszczania chemicznego za pomocą kwasu pirogronowego oraz kwasu migdałowego w leczeniu trądziku młodzieńczego

Słowa kluczowe: trądzik młodzieńczy, kwas pirogronowy, kwas migdałowy

Wprowadzenie: Trądzik młodzieńczy rozpoczyna się w okresie dojrzewania i zwykle ustępuje samoistnie po kilku latach. Jednak w części przypadków znaczne nasilenie zmian wymaga specjalistycznego leczenia. Wśród metod wspomagających leczenie trądziku istotne miejsce zajmują zabiegi wykonywane w gabinetach lekarskich i kosmetycznych, w tym złuszczanie chemiczne.
Cel pracy: Ocena skuteczności dwóch metod złuszczania chemicznego: z wykorzystaniem kwasu pirogronowego oraz kwasu migdałowego w leczeniu trądziku młodzieńczego. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 40 kobiet w wieku od 18 do 25 lat, które podzielono na dwie 20-osobowe grupy. Obie grupy poddano 8 zabiegom złuszczania z wykorzystaniem w grupie pierwszej - KwP - kwasu pirogronowego, a w grupie drugiej - KwM - kwasu migdałowego. Przed zabiegami pacjentki wypełniały ankietę, której celem było uzyskanie danych na temat czasu trwania trądziku, jego nasilenia, wcześniejszego leczenia, nawyków żywieniowych i higienicznych oraz stylu życia. Ocena skuteczności leczenia była przeprowadzana tydzień po ostatnim zabiegu, w oparciu o specjalnie przygotowaną skalę opisującą lokalizację i nasilenie zmian trądzikowych.
Wyniki: Stwierdzono, że sumaryczny wskaźnik nasilenia zmian trądzikowych po serii zabiegów był niższy w grupie KwP niż w grupie KwM: (2,35 vs. 4,50, p<0,01), mimo że przed leczeniem obserwowano odwrotną zależność (17,70 vs. 14,30, p<0,01). Pacjentki z trądzikiem młodzieńczym mają znikomą wiedzę na temat czynników wpływających na przebieg trądziku i nie podejmują kompleksowych działań, które mogłyby poprawić skuteczność jego leczenia.
Wnioski: Złuszczanie za pomocą kwasu pirogronowego skuteczniej zmniejsza nasilenie zmian trądzikowych niż złuszczanie z wykorzystaniem kwasu migdałowego.

Comparison of effectiveness of chemical peeling with pyruvic acid or mandelic acid in the treatment of adolescent's acne

Key words: adolescent's acne, pyruvic acid, mandelic acid

Introduction: Adolescent's acne develops in the period of maturation and usually resolves spontaneously in several years. In some cases skin changes are so marked that specialistic treatment is needed. Medical and cosmetic procedures, including chemical peeling, play significant role among various methods facilitating treatment of acne.Aim: to evaluate effectiveness of two methods of chemical peeling - with the use of pyruvic acid or mandelic acid - in the treatment of acne of adolescents.
Material and methods: the study included 40 women with acne, aged 18-25, who were divided into 2 groups of 20 patients. Both groups were subjected to 8 peelings with pyruvic acid (KwP group) or mandelic acid (KwM group). All the patients answered a questionary on the onset of acne, its degree, previous treatment, alimentary and hygienic habits and general style of life. The assessment of treatment effectiveness was performed a week after the last application of peeling with the use of custom scale describing localization and degree of acne lesions.
Results: It was found that total index of the degree of acne lesions after the complete treatment was lower in KwP group than in KwM group (2.35 vs. 4.50, p<0.01), despite the inverse relation before the treatment (17.70 vs. 14.30, p<0.01). The patients with acne of adolescents have little knowledge on factors influencing the course of acne and do not undertake complex actions that could increase effectiveness of the treatment.
Conclusions: Peeling with pyruvic acid is more effective in reduction of acne lesions than peeling with mandelic acid.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku