Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Aspekty psychologiczne i zarys historyczny kosmetologii i dermatologii estetycznej

Aspekty psychologiczne i zarys historyczny kosmetologii i dermatologii estetycznej

nr 5 (76)/wrzesień-październik 2011

Aspekty psychologiczne i zarys historyczny kosmetologii i dermatologii estetycznej

Słowa kluczowe: dermatologia estetyczna, kosmetologia, motywacje, rys historyczny

Zainteresowania pięknem i motywacje do poprawy wyglądu towarzyszyły ludziom od zarania dziejów. Od zawsze zdawano sobie sprawę, że sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych, zależy w dużej mierze od wyglądu zewnętrznego. Ma on wpływ nie tylko na ocenę atrakcyjności danej osoby, ale także pewnych jej cech, takich jak wiarygodność, agresywność lub profesjonalizm. Ludzie często kierują się zasadą: "co jest piękne, jest dobre", wynikającą z tzw. efektu aureoli, czyli przypisywania innych cech pozytywnych osobom atrakcyjnym. Obecnie wpływ idealnych wizerunków kreowanych przez media przyczynia się do wzrostu niezadowolenia z własnego wyglądu. Prężny rozwój dermatologii estetycznej wynika również z dużego zainteresowania społecznego tymi problemami. Stosowane współcześnie zabiegi z zakresu kosmetologii i dermatologii estetycznej mają długą i bogatą historię, którą przedstawiono w tej pracy.
Ze względu na korzyści wynikające z atrakcyjnego wyglądu, sztuka upiększania i pielęgnacji ciała również była uprawiana przez ludzi od zarania dziejów. Od starożytności, w zależności od kraju i kultury, zarówno mężczyźni, jak i kobiety stosowali różnorodne techniki poprawiające wygląd. Największy postęp technik zabiegowych przypada na drugą połowy XX wieku i do dziś obserwuje się ich ciągły rozwój. Coraz powszechniejsze wykorzystanie wiedzy medycznej w celach poprawy wyglądu zewnętrznego wymagało wprowadzenia pewnych uregulowań prawnych. W Polsce, niestety, nadal brak przejrzystych przepisów dotyczących tych zagadnień.

Psychological aspects and historical outline of cosmetology and aesthetic dermatology

Key words: aesthetic dermatology, cosmetology, motivations, historical outline

Interest in beauty and motivation to improve the appearance accompanied people from the dawn of the century. People have always realized that the way we are perceived by others, depends largely on appearance. It has an impact on the assessment of a person's attractiveness, but also on some of one's features, such as reliability, aggressiveness and professionalism. People are often guided by the principle: "what is beautiful, is good" because of the so-called "halo effect", that is assigning other positive features to attractive people. Currently, the impact of ideal images created by the media, contributes to increased dissatisfaction with their appearance. Buoyant growth in aesthetic dermatology, arises also from the large public interest in these problems. Procedures of cosmetology and aesthetic dermatology used today have a long history, which is presented in this work.
Because of the benefits of attractive appearance, the art of beautifying and body care was known to people for a long time. Since ancient times, depending on country and culture, both men and women have used various techniques to improve their image. Surgical techniques have made the greatest advances from the second half of the twentieth century, and we can observe their further development. More widespread use of medical knowledge for improving the external appearance requires the introduction of some legislation. In Poland, unfortunately, there are still no clear rules on these issues.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku