Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego nowej generacji - GPS w zabiegach regeneracji skóry

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego nowej generacji - GPS w zabiegach regeneracji skóry

nr 6 (77)/listopad-grudzień 2011

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego nowej generacji - GPS w zabiegach regeneracji skóry

Słowa kluczowe: osocze bogatopłytkowe PRP, GPS system, regeneracja

GPS (Gravitational Plateled Separation System) jest zestawem biotechnologicznym do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego PRP metodą grawitacyjnej separacji płytek krwi. Dzięki systemowi GPS odzyskiwalność płytek z pobranej krwi wynosi około 90%, a współczynnik koncentracji płytek krwi jest dziewięciokrotny, co daje bardzo wysoką oddzyskiwalność czynników wzrostu. Metodą tą pozyskuje się również frakcję leukocytarną, przy czym odzyskiwalność leukocytów wynosi około 55%, zaś współczynnik ich koncentracji jest ponad pięciokrotny. Stężenie fibrynogenu w PRP jest identyczne z parametrami pobranej od pacjenta krwi. GPS PRP, dzięki anabolicznemu działaniu cytokin wzrostowych, przynosi dobre efekty w zabiegach regeneracji skóry.

Usage of new platelet rich plasma - GPS in skin regeneration procedures

Key words: platelet rich plasma PRP, GPS system, skin regeneration

GPS (Gravitational Plateled Separation System) is biotechnological kit for PRP (platelet rich plasma) recovery. Due to GPS, the recovery of platelets amounts about 90%, the platelets concentration in PRP is 9-fold, so the recovery of growth factors is very high. GPS method also allows to obtain the fraction of leucocytes and the leucocytes recovery amounts about 55%. The concentration of fibrinogen equals the concentration in the patient?s blood. GPS PRP, due to the anabolic activity of the growth cytokines, brings the good results in the skin regeneration procedures.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku