Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena zmian składu ciała u młodych kobiet po zastosowaniu drenażu mechanicznego

Ocena zmian składu ciała u młodych kobiet po zastosowaniu drenażu mechanicznego

nr 1 (78)/2012

Ocena zmian składu ciała u młodych kobiet po zastosowaniu drenażu mechanicznego

Słowa kluczowe: mechaniczny drenaż limfatyczny, skład ciała, masa ciała

Wstęp: Masaż polega na zastosowaniu czynnika fizycznego w postaci sprężystego odkształcania tkanek w celach zapobiegawczych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Jedną z jego odmian jest przerywana kompresja pneumatyczna (drenaż mechaniczny), nazywana również kompresjoterapią pulsacyjną lub masażem zmiennociśnieniowym, wykorzystującym zmienny ucisk przy pomocy specjalnych rękawów lub nogawic (jedno- lub wielokomorowych).
Cel pracy: Celem pracy jest ocena wpływu serii sześciu zabiegów mechanicznego drenażu limfatycznego na zmianę masy i składu ciała oraz obwodów ud, talii i bioder u młodych nieotyłych kobiet w wieku 22-24 lata.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 25 kobiet w wieku 22-24 lata z prawidłową masą ciała (średni BMI 21,9 kg/m2). Pacjentki skorzystały z serii sześciu 25-minutowych zabiegów drenażu pneumatycznego, wykonanego przy pomocy urządzenia Air Drainage Boa Instrument firmy Rubica. Przed pierwszym i po ostatnim zabiegu wykonano pomiar masy i wysokości ciała oraz obwodów talii, bioder i ud w trzech miejscach. Skład ciała zbadano analizatorem bioimpedancji BIA 101/S firmy Akern.
Wyniki: Zastosowanie serii 6 zabiegów drenażu limfatycznego w grupie młodych kobiet nie wpłynęło istotnie na zmiany masy ciała ani wartości wskaźnika BMI. Wykazano natomiast statystycznie istotne zmniejszenie się wszystkich mierzonych obwodów tułowia i kończyn w miejscach poddanych drenażowi mechanicznemu.
Dyskusja: Zaobserwowane zmiany, polegające na zmniejszeniu obwodów kończyn dolnych i tułowia, wynikają prawdopodobnie z równomiernego rozłożenia płynów w tkance łącznej pod wpływem stosowanego drenażu mechanicznego w miejscach jego oddziaływania.
Wnioski: Efekt upiększający zabiegów drenażu limfatycznego u młodych nieotyłych kobiet prawdopodobnie polega na zmniejszeniu wartości obwodów ud, talii i bioder, a jest wywołany przez równomierne uwodnienie tkanki łącznej pod wpływem stosowanego masażu mechanicznego. Seria sześciu zabiegów drenażu mechanicznego u młodych nieotyłych kobiet nie powoduje zmiany masy ani składu ciała.

Assessment of body composition changes in young women after mechanical drainage

Key words: mechanical lymphatic drainage, body composition, body mass

Introduction: The massage involves the application of a physical stimulus in the form of elastic deformation of tissue for preventive, healing or rehabilitative purposes. One type is intermittent pneumatic compression (mechanical drainage), also known as pulse compression therapy or alternating pressure therapy, in which variable pressure is applied using special sleeves or legs (single or multi-chamber).
Aim: The aim of the study is to evaluate the influence of a series of six mechanical lymphatic drainage treatments on changes in body composition, body mass, girth and thigh and hip circumference in young, non-obese women aged 22-24.Material and methods: The study covered a group of 25 women between 22-24 years of age with normal body mass (average BMI 21.9 kg/m2). The patients were treated with a series of 25-minute pneumatic drainage treatments using Rubica's Air Drainage Boa Instrument. Prior to and after completion of the series, measurements were taken of body mass, height and waste, hip and thigh circumference at three points. Body composition was measured with Akren's impedance analyzer BIA 101/S.
Results: The applied series of six lymphatic drainage treatments did not have a significant effect on change in body mass and BMI indicator in the young women studies, however a statistically significant reduction was observed in the circumference measurements of trunk and limbs in locations subjected to lymphatic drainage.
Discussion: The observed changes i.e. reduced circumference in lower limbs and trunk, probably result from the even distribution of fluids in the connective tissue under the influence of applied mechanical drainage.
Conclusions: The beautifying effect of lymphatic drainage treatments is likely to rest on the reduction of girth and circumferences of thighs and hips and is caused by the even hydration of connective tissue on the strenght of mechanical drainage. A series of six mechanical drainage treatments in young, nonobese women does not cause any changes in body mass or body composition.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku