Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Aspekty psychologiczne w praktyce lekarza dermatologii estetycznej

Aspekty psychologiczne w praktyce lekarza dermatologii estetycznej

nr 1 (78)/2012

Aspekty psychologiczne w praktyce lekarza dermatologii estetycznej

Słowa kluczowe: psychodermatozy, dysmorfofobia, trichotillomania, samouszkodzenia skóry, onychofagia, onychotillomania

Psychodermatozy to jednostki chorobowe, w których zmiany skórne lub świadomość ich obecności są wynikiem pierwotnych zaburzeń psychicznych. Wśród najczęściej spotykanych psychodermatoz wyróżnia się: dysmorfofobię, trichotillomanię, samouszkodzenia skóry, onychofagię i onychotillomanię. Psychodermatologia jest stosunkowo nową, szybko rozwijającą się dziedziną nauki, badającą związki pomiędzy skórą, psychologią a psychiatrią. Znajomość wyżej przedstawionej tematyki i zwrócenie uwagi na możliwe tło psychiczne zgłaszanych dolegliwości pozwoli w przyszłości uniknąć roszczeń pacjentów niezadowolonych z efektu zabiegu. Lekarze zajmujący się korygowaniem niedoskonałości urody powinni współpracować z psychologiem i psychiatrą, a w przypadkach podejrzanych o psychodermatozę - konsultować z nimi pacjenta przed wykonaniem zabiegu.

Psychological aspects in aesthetic dermatologist's practise

Key words: psycho-dermatosis, dysmorphophobia, trichotillomania, dermatitis artefacta, onychophagia, onychotillomania

Psycho-dermatosis are disease entities in which skin lesions or awarness of their appearance are effects of primary psychical disorders. In the most common psycho-dermatosis there are distinguished: dysmorphophobia, trichotillomania, dermatitis artefacta, onychophagia and onychotillomania. Psychodermatology is relatively new, fast-growing science discipline, which explor relations between skin, psychology and psychiatry. Knowledge of subject area presented above and considering the possible psychical background of complaints will allow in future to avoid pretentions of patients unsatisfied with the procedure effects. Medical doctors which correct beauty imperfections should cooperate with psychologists and psychiatrists and consult patient with them after making the procedure in cases suspected of psycho-dermatosis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku