Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czy flawonoidy zmniejszają stopień nasilenia rumienia u chorych z odmianą rumieniowo-teleangiektatyczną trądziku różowatego?

Czy flawonoidy zmniejszają stopień nasilenia rumienia u chorych z odmianą rumieniowo-teleangiektatyczną trądziku różowatego?

nr 2 (79)/2012

Czy flawonoidy zmniejszają stopień nasilenia rumienia u chorych z odmianą rumieniowo-teleangiektatyczną trądziku różowatego?

Słowa kluczowe: flawonoidy, skóra naczyniowa, rumień, meksametria, czynniki zaostrzające

Wprowadzenie: Tzw. skóra naczyniowa (skóra z nadmierną reakcją naczynioruchową) to częsty problem kosmetyczny. Charakteryzuje się występowaniem przemijającego lub utrwalonego rumienia oraz teleangiektazji, w późniejszym okresie zaś mogą powstawać również zmiany zapalne pod postacią grudek lub krostek. Skóra naczyniowa jest charakterystyczna dla trądziku różowatego, szczególnie dla postaci rumieniowo-teleangiektatycznej. Odmianę tę charakteryzuje obecność zmian typu napadowego zaczerwienienia skóry (flushing).
Zmiany trwające dłużej mają postać rozlanych rumieni i teleangiektazji, a chorzy zgłaszają uczucie pieczenia i palenia skóry. Etiopatogeneza czasowego lub utrwalonego zaczerwienienia skóry nie jest do końca wyjaśniona, w większości przypadków nie da się jednoznacznie wskazać mechanizmu odpowiedzialnego za wywołanie reakcji rumieniowej. W leczeniu miejscowym trądziku różowatego wykorzystuje się preparaty zawierające różne substancje czynne poprawiające mikrokrążenie. Należą do nich m.in. flawonoidy, które działają uszczelniająco na naczynia krwionośne poprzez hamowanie aktywności enzymów proteolitycznych (elastazy, hialuronidazy), co poprawia stan tkanki łącznej w śródbłonku naczyń i zwiększa ich elastyczność.
Cel: Celem pracy była ocena wpływu kremów: kojąco-nawilżającego i kojącego, zawierających likochalkon, na ustępowanie rumienia u chorych z odmianą rumieniowo-teleangiektatyczną trądziku różowatego oraz wykazanie czynników powodujących u nich zaostrzenie zmian skórnych.
Materiał i metody: W badaniu wzięły udział 33 osoby (31 kobiet i 2 mężczyzn) w wieku od 30 do 60 lat, z odmianą rumieniowo-teleangiektatyczną trądziku różowatego. Przed włączeniem pacjentów do badań oraz po 8 tygodniach aplikacji preparatów oceniano stopień nasilenia rumienia, przy użyciu aparatury firmy Courage-Khazaka, z zastosowaniem sondy Mexameter MX 18. Dodatkowo przeprowadzono badanie ankietowe w celu wykazania czynników powodujących zaostrzenie zmian skórnych u tych chorych.
Wyniki: Wykazano zmniejszenie stopnia nasilenia rumienia po 8 tygodniach stosowania kremów. Stwierdzono, że wrażliwość skóry u chorych nasilają takie czynniki, jak: nagłe zmiany temperatury, ekspozycja na promieniowanie UV, wpływ wiatru, nieodpowiednia dieta. Wpływają na to również kosmetyki zawierające m.in. alkohole, alfa-hydroksykwasy (AHA), środki zapachowe i mydła, a ponadto używki: tytoń i alkohol.
Wnioski: Stosowanie kremów zawierających likochalkon u chorych z odmianą rumieniowo-teleangiektatyczną trądziku różowatego powoduje zmniejszenie stopnia nasilenia rumienia. Chorzy powinni unikać czynników, które powodują zaburzenia naczynioruchowe i nasilają zmiany skórne, takich jak: nagłe zmiany temperatury, promieniowanie UV, wiatr, wilgotność, niektóre pokarmy oraz przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Do flavonoids reduce the severity of erythema in patients with erythematoteleangiectatic rosacea subtype?

Key words: flavonoids, erythematotelangiectatic skin, erythema, mexametry, exacerbating factors

Introduction: Erythematotelangiectatic skin is a common cosmetic problem. It is characterized by transient or persistent occurrence of erythema and telangiectasia, in the later period inflammatory changes in the form of papules or pustules may also arise. Erythematotelangiectatic skin is characteristic for rosacea, especially for erythematotelangiectatic subtype. This subtype is characterized by the presence of change in the type of skin redness (flushing).
Longer lasting changes are diffuse erythema and telangiectasia, and patients report a burning sensation and burning skin. Etiopathogenesis of transient or persistent erythema is not fully explained, in most cases it is not possible to unambiguously demonstrate the mechanism responsible for erythema reaction.
The topical treatment of acne rosacea is cured by preparations containing different active ingredients to improve microcirculation. These include flavonoids, which work as a sealing to the blood vessels by inhibiting the activity of proteolytic enzymes (elastase, hyaluronidase), which improves the condition of the connective tissue in the vascular endothelium, increasing their flexibility.
Aim of the study: The aim of this study was to assess the impact of cream: soothing-moisturizing designed for day and night to soothing effect containing Licochalcone in the regression of erythema in patients with erythemato-teleangiectatic rosacea subtype and to demonstrate the factors leading to exacerbation of these lesions.
Material and methods: We studied 33 patients (31 women and 2 men) aged from 30 to 60 years with the variety erythematoteleangiectatic rosacea. Before patients enrollment to the study and after 8 weeks of preparations application, the severity of erythema was evaluated using the Courage-Khazaka equipment, with the probe Mexameter MX 18. In addition, a survey was conducted to demonstrate the factors that cause exacerbation of skin lesions in these patients.
Results: A significant reduction in the severity of erythema after 8 weeks of treatment creams was demonstrated. It was found the external factors that increase skin sensitivity in patients such as sudden temperature changes, exposure to UV radiation, the influence of wind, poor diet, cosmetics and addictions.
Conclusions: The use of creams containing Licochalcone in patients with erthematotelangiectatic rosacea subtype decrease the severity of erythema. Patients should avoid factors that cause impaired vasomotor reactivity and exacerbate skin lesions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku