Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Działania niepożądane mezoterapii

Działania niepożądane mezoterapii

nr 4 (81)/2012

Działania niepożądane mezoterapii

Słowa kluczowe: mezoterapia, działania niepożądane nieinfekcyjne, infekcyjne, niepowodzenia lecznicze

Zabiegi mezoterapii stanowią istotną alternatywę dla innych procedur stosowanych w dermatologii estetycznej. Warunkiem ich powodzenia jest wiedza medyczna, w tym przestrzeganie zasad aseptyki. Większość działań niepożądanych wynika bowiem z powikłań infekcyjnych. Nieinfekcyjne działania niepożądane są przypadkami jednostkowymi, bardzo zróżnicowanymi, dla których korelacja z mezoterapią była najprawdopodobniej przypadkowa, a mezoterapia jako metoda inwazyjna stanowiła jedynie bodziec do ich rozwinięcia. Traktowanie braku skuteczności zabiegów mezoterapii jako działania niepożądanego jest niemiarodajne i niejednoznaczne do oceny. Działanie niepożądane analogiczne ze wskazaniem do mezoterapii nie stanowi podstawy do wyciągania wniosków, przemawia raczej za niekompetencją lekarza.

Side effects of mesotherapy

Key words: mesotherapy, non-infectious side effects, infection, medical failures

Mesotherapy is the main alternative treatments for other procedures used in aesthetic medicine. Success of mesotherapy requires the medical knowledge, including preserving of the principles of asepsis, because most of the side effects are from infectious complications. Non-infectious complications are rare varying in nature, for which correlations with mesotherapy are random. Mesotherapy as an invasive method was only a stimulus for their development. Lack of effectiveness in mesotherapy treatment as a side effect is unreliable and ambiguous for evaluation. Side effects similarly to indication for mesotherapy is not a base for drawing conclusions, it rather speaks for incompetency of physician.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku