Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wyprysk kontaktowy alergiczny i niealergiczny: etiologia, obraz kliniczny, patomechanizm, diagnostyka i różnicowanie

Wyprysk kontaktowy alergiczny i niealergiczny: etiologia, obraz kliniczny, patomechanizm, diagnostyka i różnicowanie

nr 5-6 (82-83)/2012

Wyprysk kontaktowy alergiczny i niealergiczny: etiologia, obraz kliniczny, patomechanizm, diagnostyka i różnicowanie

Słowa kluczowe: wyprysk kontaktowy, alergia kontaktowa, diagnostyka, naskórkowe testy płatkowe

Wyprysk kontaktowy jest często występującą dermatozą, dotyczącą osób w różnym wieku, w tym także dzieci. Jego klasyfikacja obejmuje kilka postaci, różniących się etiologią, obrazem klinicznym i lokalizacją zmian skórnych. Patomechanizm różnych odmian wyprysku jest wielce złożony, uczestniczy w nim szereg mediatorów reakcji zapalnej.
Wyprysk kontaktowy alergiczny i niealergiczny są jednostkami często występującymi i długotrwałymi. Wyprysk kontaktowy niealergiczny (z podrażnienia) występuje w wyniku kontaktu substancji drażniących ze skórą, może mieć przebieg ostry lub przewlekły. Wyprysk z podrażnienia nierzadko ma podłoże zawodowe.
Jego wystąpieniu sprzyja atopia oraz zaburzona funkcja naskórkowej bariery ochronnej. U podłoża mechanizmu alergicznego wyprysku kontaktowego leży IV typ odpowiedzi immunologicznej według Gella i Combsa, z dominującą rolą limfocytów T, obejmujący fazę indukcji i fazę efektorową. Pomocne w diagnostyce wyprysku kontaktowego są naskórkowe testy płatkowe, których dodatni wynik przemawia za wystąpieniem alergii kontaktowej.

Allergic and non-allergic contact eczema: etiology, clinical picture, patomechanism, diagnostics and differential diagnosis

Key words: contact eczema, contact allergy, diagnostics, epidermal patch tests

Contact eczema is a common dermatosis, involving people in various age, including children. Eczema is classified into several forms, which differ in etiology, clinical picture and localization of skin lesions. Patomechanism of contact eczema is very complex, since many inflammatory mediators contribute.
Allergic and non-allergic contact eczema occur often and last long. Non-allergic (irritant) contact eczema is caused by irritating substance contact with skin, and can be acute or chronic. Irritant eczema may have occupational character.
Atopy and compromised epidermal protective barrier favour eczema occurrence.
Allergic contact eczema arises from type IV immune response according to Gell and Coombs, where T-cells play a dominant role, and it includes an induction phase and effectory phase. Skin patch tests are helpful in contact eczema diagnostics, and the positive result is consistent with contact allergy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku