Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skuteczność terapii antycellulitowej urządzeniem V8-Shape, monitorowana przy użyciu ultrasonografii wysokich częstotliwości. Doświadczenia własne

Skuteczność terapii antycellulitowej urządzeniem V8-Shape, monitorowana przy użyciu ultrasonografii wysokich częstotliwości. Doświadczenia własne

nr 5-6 (82-83)/2012

Skuteczność terapii antycellulitowej urządzeniem V8-Shape, monitorowana przy użyciu ultrasonografii wysokich częstotliwości. Doświadczenia własne

Słowa kluczowe: cellulit, terapia antycellulitowa, ultrasonografia wysokich częstotliwości, ultrasonografia skóry

Wprowadzenie: Cellulit jest defektem kosmetycznym dotykającym ponad 80% kobiet, powszechnie nieakceptowanym przez osoby, u których występuje. Stale poszukuje się skutecznych sposobów redukcji cellulitu, wśród których dużym powodzeniem cieszą się metody wykorzystujące nowe technologie: fale o częstotliwości radiowej [RF], masaż podciśnieniem i światło lasera.
Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności terapii antycellulitowej prowadzonej za pomocą urządzenia V8-Shape, łączącego w sobie 4 technologie: fale o częstotliwości radiowej (RF), promieniowanie laserowe o długości fali 940 nm (IR), masaż podciśnieniem oraz masaż mechaniczny, monitorowanej za pomocą ultrasonografii wysokich częstotliwości.
Materiał i metody: W terapii antycellulitowej udział wzięło 10 kobiet w wieku 19-39 lat (średnia 28,8 lat). U wszystkich pacjentek wykonano po 10 zabiegów V8-Shape w odstępach 3-4-dniowych. Terapia monitorowana była za pomocą ultrasonografii wysokich częstotliwości. Na obrazach ultrasonograficznych ocenie poddano: grubość naskórka, grubość skóry właściwej, echogeniczność skóry właściwej, pole powierzchni pasm tkanki podskórnej wrastających w skórę właściwa. W badaniu uwzględniono również takie zmienne, jak: waga, wzrost, indeks masy ciała (BMI), obwód uda oraz stopień cellulitu, zgodnie ze skalą Nürnbergera-Müllera.Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała istnienie istotnych statystycznie różnic w polu powierzchni pasm tkanki podskórnej wrastających w skórę właEciwa oraz w echogeniczności skóry właściwej. Po zakończonej terapii doszło również do spadku masy ciała oraz zmniejszenia się stopnia zaawansowania cellulitu. Nie zaobserwowano istotnych różnic w grubości naskórka i skóry właściwej oraz w obwodzie ud.
Podsumowanie: Zabiegi z użyciem urządzenia V8-Shape są skuteczną terapią antycellulitową. Użyteczną metodą do oceny jej wyników jest ultrasonografia wysokich częstotliwości.

The effectiveness of V8-Shape cellulite therapy, monitored by high-frequency ultrasound. Author's own experience

Key words: cellulite, anticellulite therapy, high-frequency ultrasound, skin ultrasound

Introduction: Cellulite is a cosmetic defect that affects more than 80% women, and is not accepted by people affected with it. Effective methods for fighting with cellulite have been still being searched. The most popular methods are those that use new technologies such as radio frequency (RF), massage with underpressure, laser light.
Aim of the study: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of anticellulite treatment using V8-Shape. V8-shape uses 4 technologies: radio frequency (RF), infrared laser 940 nm (IR), massage with underpressure and mechanical massage. Therapy was monitored by high-frequency ultrasound.
Matherial and methods: 10 women aged 19-39 years (mean: 28,8 years) underwent anticellulite therapy. Every patient had 10 procedures with V8-Shape, with 3-4 days intervals. The therapy was monitored using high-frequency ultrasound. The assessment was made for thickness of the epidermis, thickness and echogenicity of dermis, area of fascicles of the subcutaneous tissue growing into the dermis. Other variables such as: weight, height, BMI, thigh circumference and stage of cellulite according to Nürnberger-Müller scale were also taken into account.
Results: The analysis showed statistically significant changes in the area of fascicles of the subcutaneous tissue growing into the dermis. After therapy decline in BMI and reduction of cellulite stage were observed. There were no significant differences in thickness of epidermis and dermis, and in thigh circumference.
Conclusions: Procedures using V8-Shape is an effective anticellulite therapy. The useful method for evaluate its efficacy is high-frequency ultrasound.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku