Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wybranych parametrów czynnościowych skóry po zastosowaniu peelingów z kwasem glikolowym

Ocena wybranych parametrów czynnościowych skóry po zastosowaniu peelingów z kwasem glikolowym

nr 5-6 (82-83)/2012

Ocena wybranych parametrów czynnościowych skóry po zastosowaniu peelingów z kwasem glikolowym

Słowa kluczowe: kwas glikolowy, bariera naskórkowa, parametry czynnościowe skóry

Wstęp: Warstwa rogowa naskórka pełni ważną funkcję bariery fizykochemicznej, ściśle powiązaną z ciągłością naskórka, fizjologicznym złuszczaniem jego powierzchownych warstw, kwaśnym pH oraz płaszczem lipidowym, a także prawidłowym stopniem nawilżenia skóry i wartością TEWL. Te parametry czynnościowe mogą zmieniać się pod wpływem czynników wewnątrz- i zewnątrzpochodnych, który prowadzi do zmian morfologicznych i czynnościowych skóry, przejawiających się w nieprawidłowym funkcjonowaniem bariery ochronnej. Zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej - m.in. złuszczania chemiczne z zastosowaniem kwasu glikolowego ? poprawiają stan skóry i jej własności ochronne. Doniesienia o ich wpływie na barierę naskórkową są nieliczne, a wyniki zróżnicowane.
Celem pracy była ocena wpływu peelingów chemicznych z użyciem kwasu glikolowego na wybrane parametry czynnościowe skóry: stopień nawilżenia, stopień natłuszczenia, pH oraz TEWL.
Materiał i metody: Badano grupę 25 kobiet w wieku 25-65 lat (x = 44,4; SD(+/-)13,8). Serię 6 zabiegów złuszczania z użyciem 30%, 50% i 70% kwasu glikolowego wykonywano na skórze twarzy w 2-tygodniowych odstępach. Pomiarów parametrów czynnościowych skóry dokonywano przed serią zabiegów i bezpośrednio po jej zakończeniu, a także w czasie odległym - po 2 i 4 tygodniach, przy użyciu urządzenia MPA-5 firmy Courage & Khazaka.

Wyniki: W oparciu o otrzymane wyniki badań nie zauważono istotnego wpływu peelingów na wartość pH skóry. Natomiast wykazano istotny statystycznie wpływ zabiegów na obniżenie natłuszczenia skóry twarzy, zmniejszenie wartości TEWL i poprawę stopnia nawilżenia skóry (p < 0,001).
Wnioski: Uzyskane wyniki pomiarów parametrów czynnościowych skóry po zastosowaniu peelingów z kwasem glikolowym, z wyjątkiem wartości pH, były istotne statystycznie. Wykazały poprawę stopnia nawilżenia naskórka, wartości TEWL, a także zmniejszenie natłuszczenia skóry.

Evaluation of selected skin biophysical parameters after glycolic acid peels

Key words: glycolic acid, epidermal barrier function, skin biophisical parameters

Introduction: The stratum corneum has an important role of the physicochemical barrier, which is closely connected with the permanence of the skin, physiological exfoliation of its superficial layers, acidic pH, and lipid mantle and the proper hydration degree of the skin and transepidermal water loss values. These functional parameters may vary under the influence of the intra- as well as exogenous factors which lead to morphological and functional changes of the skin, resulting in the malfunctioning of the protective barrier. Aesthetic dermatology treatments - i.a. chemial exfoliation with glycolic acid - improve skin condition and protective properties. Reports of their effects on epidermal barrier are few, and the results varied.
The aim of the study was to assess of the impact of chemical peels with glycolic acid onto skin selected functional parameters such as: the degree of stratum corneum hydration, sebum content, skin surface pH and TEWL.Material and methods: The study group consisted of 25 women between the ages of 25 to 65 years (x = 44.4, SD(+/-)13.8). Six peels using 30%, 50% and 70% glycolic acid were made on the skin of the face in two week intervals. Measurements of the skin functional parameters were made before and after a series of treatments, and at the distant time, after 2 and 4 weeks after the end of them, using MPA-5 Courage & Khazaka device.
Results: Based on the results of a study a significant effect of peels on the skin pH have failed. A study improved a significant effect of treatments to reduce facial skin sebum levels, TEWL values, as well as improving stratum corneum hydration levels (p < 0.001).
Conclusion: The results of measurements of biophisical skin parameters after glycolic acid peels, with the exception of pH, were statistically significant. They showed the improvement in the degree of stratum corneum hydration, TEWL values, as well as reducing the sebum content of the skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku