Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Odmładzanie twarzy metodą punktowej radioterapii 3D

Odmładzanie twarzy metodą punktowej radioterapii 3D

nr 3 (86)/2013

Odmładzanie twarzy metodą punktowej radioterapii 3D

Słowa kluczowe: fale radiowe, radioterapia punktowa, zmarszczki, elastyczność skóry

Wprowadzenie: Stosowane od lat w praktyce medycznej fale radiowe po raz kolejny znajdują nowe zastosowanie - w usuwaniu zmarszczek łagodnych oraz umiarkowanych metodami zachowawczymi. Zabiegi RF poprawiają napięcie i elastyczność skóry twarzy, a także innych części ciała. Nowoczesne urządzenia łączą tradycyjną technikę zewnętrznych elektrod RF działających na naskórek z punktowym deponowaniem energii za pomocą macierzy mikroigieł, dostarczających energię bezpośrednio do skóry właściwej. Technika trójwymiarowa daje możliwość dostarczania energii cieplnej pod postacią trójwymiarowej (3D) siatki; wykonana w ten sposób koagulacja wzmacnia i odbudowuje włókna kolagenowe skóry.Cel pracy: Ocena i udokumentowanie wpływu na skórę zabiegów RF wykonanych z użyciem urządzenia INFINI (Lutronic, Goyang, Korea Płd.), dostarczającego energię poprzez macierz mikroigieł.
Metoda: 15 pacjentek ze zmarszczkami i utratą elastyczności skóry twarzy poddano 4-6 zabiegom w odstępie co najmniej 2 tygodni. W trakcie każdego zabiegu trzykrotnie aplikowano różne dawki RF: od fal o najwyższej energii w dawce pierwszej (dolna warstwa skóry właściwej), po trzecią (warstwa powierzchowna) z najniższą energią fal. W badaniu dokonywano pomiaru rozmiaru i głębokości zmarszczek oraz stopnia wygładzenia i elastyczności skóry twarzy. Pomiarów dokonywano przed 1. zabiegiem, po upływie 4 i 6 tygodni oraz 3 miesiące po ostatnim zabiegu.
Wyniki: W całej grupie badanej zaobserwowano znaczącą poprawę stanu skóry. Trzy miesiące po wykonaniu serii zabiegów stwierdzono (wynik uśredniony): zmniejszenie rozmiaru (38%) i głębokości (34%) zmarszczek na czole, zmarszczek gładzizny czoła (odpowiednio 32% i 20%), zmarszczek w okolicach oczu (odpowiednio 35% i 38%) oraz zmarszczek w okolicy fałdu nosowo-wargowego (odpowiednio 24% i 17%). Zaobserwowano także ogólną poprawę napięcia (wygładzenie) skóry o 25-29% i poprawę elastyczności o 19-21%. Wyniki były istotne statystycznie.
Wniosek: Zabiegi z wykorzystaniem urządzenia INFINI mają bardzo korzystny wpływ na poprawę stanu skóry. Na podstawie analizy wyników wyciągnię- to wniosek, że zastosowanie większej liczby zabiegów przy użyciu niższej mocy fal radiowych daje wyniki zbliżone do mniejszej liczby zabiegów z zastosowaniem wyższej mocy. Zabiegi wykorzystujące technologię RF 3D wydają się skuteczną i bezpieczną metodą odmładzania skóry twarzy.

3D fractionated radiotherapy facial rejuvenation

Key words: radio waves, fractionated radiotherapy, wrinkles, skin elasticity

Introduction: Radio waves, that have been used in medical practise for years, find a new usage - in reducing mild to moderate wrinkles with non-surgical methods. Treatment with RF energy improves firmness and elasticity of the skin on the face and other parts of the body. Moderrn devices combine the traditional technique of external RF electrodes on the epidermis with fractionation of the total energy over multiple pin electrodes, and dermal internal RF energy deposition using a matrix of microneedles. Three-dimensional technology offers the ability to create three-dimensional (3D) grid overheating and coagulation leads to firming and remodelling of the collagen.Aim: To examine and document the effects on skin of tan RF emitting device, INFINI (Lutronic, Goyang, South Korea) that provides the energy using microneedles.
Methodology: In 15 subjects with wrinkles and loss of elasticity of skin fac, 4-6 treatments were done with at least 2 weeks intervals. 3 passes were performed with different power level: the 1st pass (lower part of the dermis) with the highest energy and the 3rd pass (superficial) with the lowest energy. The study consisted of measuring the size and depth of wrinkles, skin smoothness and elasticity in the face. Measurements were performed before treatment, then at 4 and 6 weeks and 3 months after the last treatment.
Results: In the whole group there was a significant improvement in skin condition. Three months after a series of treatments studies showed (average score): reducing the size of forehead wrinkles by 38% and the depth by 34%, 32% (size) and 20% (depth) of glabella eleven wrinkle, 35% (size) and 38% (depth) of eye area wrinkles, and 24% (size) and 17% (depth) of nasolabial wrinkles. Overall improvement of firmness (smoothness) by 25-29% and improvement of elasticity by 19-21% were also noted. The results were statistically significant.
Conclusion: The treatment performed with the INFINI device has a very positive influence on the improvement of the skin. The analysis of the results has given rise to a conclusion that the execution of more treatments with small parameters gives similar results in fewer treatments, but with the use of more power. Treatments made with RF 3D technology seem to be a very effective and safe method for facial skin rejuvenation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku