Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wybranych parametrów czynnościowych skóry po zastosowaniu zabiegów mikrodermabrazji korundowej

Ocena wybranych parametrów czynnościowych skóry po zastosowaniu zabiegów mikrodermabrazji korundowej

nr 4 (87)/2013

Ocena wybranych parametrów czynnościowych skóry po zastosowaniu zabiegów mikrodermabrazji korundowej

Słowa kluczowe: mikrodermabrazja, bariera naskórkowa, parametry czynnościowe skóry

Wstęp: Mikrodermabrazja korundowa jest metoda mechanicznego złuszczania, która polega na ścieraniu powierzchownych warstw naskórka, warstwa po warstwie, aż do pożądanej głębokości. Usuwanie naskórka i górnych warstw skóry właściwej możliwe jest dzięki wykorzystaniu takich materiałów ściernych, jak kryształy korundu. Stosowanie zabiegów mikrodermabrazji powoduje usuwanie powierzchownych warstw naskórka, doprowadzając do scieńczenia warstwy rogowej i niewielkiego obrzęku skóry właściwej. Dłuższe ich stosowanie poprawia jednak jej zewnętrzny wygląd, wpływając na zwiększenie grubości zarówno naskórka, jak i skóry właściwej. Doniesienia o zachowaniu się parametrów czynnościowych skóry, takich jak wartość pH, stopień natłuszczenia i nawilżenia skóry oraz wartości TEWL po zastosowaniu tych zabiegów, są nieliczne, a wyniki - zróżnicowane.
Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu zabiegów mikrodermabrazji na wybrane parametry czynnościowe skóry, tj.: pH, stopień natłuszczenia i nawilżenia oraz TEWL.Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 25 kobiet w wieku od 25 do 65 lat (x = 36,56 lat, SD +/- 11,68). Serię 6 zabiegow mikrodermabrazji wykonywano w obrębie skóry twarzy w 2-tygodniowych odstępach, za pomocą aparatu do mikrodermabrazji korundowej Skinpeel 3000. Podczas kolejnych zabiegów podwyższano moc ssania pompy urządzenia od 0,20 bara (53 mmHg) do 0,30 bara (79,5 mmHg). Liczba przesunięc głowicy zabiegowej była dwukrotna, a następnie zwiększona do czterech. Pomiary parametrów czynnościowych skóry wykonywano przed serią zabiegów i po niej, a także
w czasie odległym, tj. po 2 i 4 tygodniach od ich zakończenia, przy użyciu urządzenia MPA-5 firmy Courage & Khazaka.
Wyniki: W oparciu o otrzymane wyniki badań nie zauważono istotnego wpływu zabiegówmikrodermabrazji korundowej na wartość pH skóry, stopień jej natłuszczenia oraz wartość TEWL. Wykazano istotny statystycznie wpływ zabiegow na poprawę stopnia nawilżenia skory (p < 0,001).
Wnioski: Uzyskane wyniki badań, tj. wartości pH, stopnia natłuszczenia i TEWL, z wyjątkiem stopnia nawilżenia skóry, były nieistotne statystycznie. Pomiary parametrów czynnościowych skóry po zastosowaniu zabiegów mikrodermabrazji wykazały jedynie poprawę nawilżenia skóry. Otrzymane wartości pomiaru były znamienne statystycznie.

Evaluation of selected biophysical skin parameters after microdermabrasion

Key words: microdermabrasion, epidermal barrier, biophysical skin parameters

Introduction: Aluminium oxide crystals microdermabrasion is a mechanical exfoliation method that involves peeling of the superficial layers of the epidermis, layer by layer, until the planned depth. Removal of the upper layers of the epidermis and dermis is possible through the use of abrasive agents such as corundum crystals. The use of microdermabrasion treatments removes the superficial layers of the epidermis, leading to thinning of the stratum corneum and a small swelling of the dermis. Longer use improves its outward appearance, affecting the increase in the thickness of both epidermis and dermis. Reports of the changes of the biophysical skin parameters such as pH degree, sebum levels and the degree of skin hydration and TEWL values after using these treatments are few, and the results are vary.
The aim of this study was to assess the impact of microdermabrasion treatments on selected biophysical skin parameters such as: pH degree, sebum and hydration levels and TEWL values.Material and Methods: The study group consists 25 women aged 25 to 65 years (mean age 36.56 +/- SD 11.68). Six microdermabrasion treatments were performed in facial skin every two weeks with the corundum microdermabrasion device - Skinpeel 3000. During subsequent treatments unit suction power was increased from 0.20 bar (53 mmHg) to 0.30 bar (79.5 mmHg). Total number of shifts of the device head was twice, and then it was increased to four.
Measurements of the biophysical skin parameters were made before and after a series of treatments, and during a distant time, i.e., after 2 and 4 weeks upon their completion, using a MPA-5 Courage & Khazaka device.
Results: On the basis of the research results a significant corundum microdermabrasion treatments impact on the pH degree of the skin, sebum levels and TEWL values have failed. A significant effect of treatments to improve the skin's hydration level has been shown (p < 0.001).
Conclusions: The results of the research, i.e. the pH degree, sebum levels and TEWL values, with the exception of the degree of hydration of the skin were not statistically significant. Measurements of biophysical skin parameters after microdermabrasion treatments only showed improvement in skin hydration. This measurement values were statistically significant.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku