Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kolagen i jego zastosowanie w kosmetologii

Kolagen i jego zastosowanie w kosmetologii

nr 5-6 (88-89)/2013

Kolagen i jego zastosowanie w kosmetologii

Słowa kluczowe: kolagen, kosmetyki, hydrolizaty protein, skóra, hydroksyprolina, nawilżanie

Kolagen jest białkiem zwierzęcym charakteryzującym się obecnością nietypowych aminokwasów - hydroksyproliny i hydroksylizyny. Powstają one w wyniku hydroksylacji proliny i lizyny w gotowych łańcuchach polipeptydowych. W procesie tym bierze udział witamina C, a jej niedobór objawia się przede wszystkim zakłóceniami w budowie tkanki łącznej. Kolagen, bez względu na pochodzenie, charakteryzuje się wysoką zawartością glicyny i proliny. Kolageny człowieka i zwierząt różnią się składem aminokwasowym i właściwościami fizykochemicznymi, przede wszystkim temperaturą denaturacji. Najbardziej wrażliwy na działanie podwyższonej temperatury jest kolagen rybi.
Rozpuszczalne w wodzie hydrolizaty kolagenu znalazły szerokie zastosowanie w kosmetyce. Stosuje się zarówno preparaty o wysokim ciężarze cząsteczkowym rzędu ponad 300 KDa, jak i kolagen zhydrolizowany do poziomu poszczególnych aminokwasów, o średnim ciężarze cząsteczkowym około 150 Da. Zakres stosowania hydrolizatów kolagenowych w kosmetyce jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno pielęgnację włosów, jak i skóry. Główną rolę odgrywa tu ciężar cząsteczkowy hydrolizatu, mniejsze znaczenie ma jego pochodzenie; w ogóle nie stosuje się kolagenu pochodzącego od zwierząt podatnych na chorobę Creutzfelda-Jacoba.
Bez względu na pochodzenie, budowę, sposób wydzielania i hydrolizy kolagen zastosowany zewnętrznie nie wnika w skórę i nie przenika przez warstwę rogową naskórka. Jego działanie sprowadza się do udziału w tworzeniu warstwy okluzyjnej, a w konsekwencji - do zatrzymywania wody w skórze, określanego popularnie jako nawilżanie.

Collagen and its application in cosmetology

Key words: collagen, cosmetics, protein hydrolysates, skin, hydroxyproline, moisturization

Collagen is an animal protein characterized by the presence of unusual amino acids - hydroxyproline and hydroxylysine. They are formed by hydroxylation of proline and lysine in the theready polypeptide chains. In this process, vitamin C participates, its deficiency occurs primarily in the construction of interference tissue. Collagen, regardless of origin has a high content of glycine and proline. Human collagens from different animals differ in amino acid composition and physicochemical properties, primarily denaturation temperature . The most sensitive to elevated temperature, is fish collagen.
Collagen, especially its water-soluble hydrolysis products is widely used in cosmetics. Applicable are hydrolysates of different m.w. , high m.w. of more than 300 KDa and hydrolyzed collagen to the level of individual amino acids having an average m.w. of about 150 Da. Scope of the hydrolysates of collagen in cosmetics is very large and includes both hair care and skin . Major role played by the molecular weight of the hydrolyzate, origin (type of animal) is much less important. It does not apply collagen derived from animals susceptible to the Creutzfeldt-Jakob disease.
Whatever the origin, structure , method of separation and hydrolysis, collagen used externally does not penetrate the skin, does not penetrate the stratum corneum. Its activity is reduced to participate in the creation of occlusive layer and, consequently, water retention in the skin popularly known as moisturizing.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku