Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Przewlekłe zapalenie warg - opis przypadku

Przewlekłe zapalenie warg - opis przypadku

nr 6
(35)/listopad-grudzień 2004

Przewlekłe zapalenie warg - opis przypadku

Słowa kluczowe: kontaktowe zapalenie warg, stany przednowotworowe

Zmiany chorobowe, jakie występujš na błonie œluzowej, mogš być objawem
chorób układowych, złożonych zespołów chorobowych
lub stanowić odrębnš jednostkę klinicznš. Zapalenia warg (cheilitis)
mogš przybierać postać ostrš lub przewlekłš. Postać ostra, ze względu
na silne dolegliwoœci bólowe oraz znaczny obrzęk tkanek,
skłania pacjenta do poszukiwania pomocy u lekarza. Zmiany o charakterze
przewlekłym, czasami trwajšce latami, sš często bagatelizowane przez
pacjentów, a nieleczone mogš prowadzić do poważnych powikłań
oraz stanowiš znaczy defekt kosmetyczny. Przewlekłe stany zapalne w
obrębie czerwieni wargowej sprawiajš wiele trudnoœci diagnostycznych i
terapeutycznych, zarówno lekarzom rodzinnym, jak i
dermatologom bšdŸ stomatologom. W przypadku występowania na
œluzówce warg zmian o charakterze naciekowym lub
przebiegajšcych z zaburzeniami rogowacenia (białe plamy widoczne na
nabłonku - leukoplakia), nadżerek lub owrzodzeń niepoddajšcych się
leczeniu zachowawczemu konieczna jest weryfikacja histopatologiczna.
Niektóre postacie przewlekłego zapalenia warg mogš być
traktowane jako punkt wyjœcia procesu nowotworowego. W zwišzku z
powyższym powinny być diagnozowane, leczone i monitorowane pod kštem
wystšpienia ewentualnych zmian o charakterze dysplastycznym.

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki z przewlekłym zapaleniem
warg o charakterze zaburzeń rogowacenia z cechami nadmiernego
złuszczania o wieloletnim przebiegu. Zaproponowano leczenie miejscowe
tej jednostki chorobowej. Zastosowano maœć o działaniu keratolitycznym,
œrodki normalizujšce rogowacenie nabłonka oraz leki pobudzajšce procesy
gojenia w tkankach.

Chronic inflammation of the lips - case study

Key words: contact chelitis, pre-cancerosus state

Pathological changes that occur on the mucous membrane may constitute
the symptoms of systematic disease, complex diseases or an individual
clinical entity. Cheilitis may manifest itself in both an acute and
chronic form. The chronic form, due to its symptoms of intense pain and
significant tissue oedema, leads the patient in need of medical
consultation. Chronic changes, sometimes lasting over the period of
several years, are often ignored by patients. However, not

treated they may lead to serious complications and may become a
significant cosmetic defect. Chronic inflammation occurring within the
lip redness results in many diagnostic and therapeutic problems for
general practitioners, dermatologists and dentists. The need for
histopathological verification arises in the case of the occurrence of
infiltrative or cornification disorder (white patches observed on
epithelium-leukoplakia) changes in the lip mucous, erosions or ulcer
formations not suitable for preventative treatment. Some forms of
chronic inflammation occurring within the lip redness may be considered
as the starting point of the onset of cancer. Therefore, they should be
diagnosed, treated and monitored focusing on a possible occurrence of
displastic changes.

The article presents a case study of a patient suffering from chronic
inflammation of the lips characterised by cornification disorder with
excessive exfoliation over a period of several years. Local treatment
of the disease was suggested. Keratinous ointments, remedies
normalising cornification of epithelium and drugs stimulating healing
processes in tissues have been employed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku