Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Trądzik różowaty: analiza doniesień dotyczących patogenezy, kliniki i terapii choroby (I)

Tršdzik różowaty: analiza doniesień
dotyczšcych patogenezy, kliniki i terapii choroby (I)

nr 1
(42)/styczeń-luty 2006

Tršdzik różowaty: analiza
doniesień dotyczšcych patogenezy, kliniki i terapii choroby (I)

Słowa kluczowe: tršdzik różowaty, epidemiologia, postaci
kliniczne, objawy, etiopatogeneza

Tršdzik różowaty (rosacea) jest przewlekłš, zapalnš chorobš,
charakteryzujšcš się pojawianiem się rumienia i teleangiektazji, a
następnie grudek, krost i przerostu guzowatego, zlokalizowanych na
œrodkowej częœci twarzy. Tršdzik różowaty jest schorzeniem
popularnym, a jego objawy znane sš od wieków. Choroba
rozpoczyna się zazwyczaj około 30. roku życia, a szczytowe nasilenie
objawów występuje między 40. i 60. r.ż. Stosowane metody
lecznicze nie zawsze dajš oczekiwane przez chorych efekty. Rozpoznanie
tršdziku różowatego opiera się głównie na
kryteriach klinicznych. Jego kryteria diagnostyczne podzielono na
pierwszorzędowe (rumień przelotny, rumień stały, grudki i krosty,
teleangiektazje) oraz drugorzędowe (uczucie pieczenia i/lub szczypania
skóry w obrębie zmian, tarczki, wysuszenie skóry,
obrzęk skóry, objawy oczne, objawy tršdziku
różowatego zlokalizowane poza twarzš, zmiany przerostowe).
Autorzy artykułu przedstawili podział rosacea na cztery postaci
(teleangiektatyczno-rumieniowaty, grudkowo-krostkowy, postać z
dominacjš zmian przerostowych i postać ocznš) oraz jednš tzw. odmianę
rosacea - tršdzik różowaty ziarniniakowaty. W celu
rozpoznania choroby konieczne jest wykluczenie innych schorzeń, np.
czerwienicy prawdziwej, tocznia rumieniowatego, zespołu karcyniodu,
mastocytozy.

Nadal brak potwierdzonej i szeroko uznanej koncepcji wyjaœniajšcej
patofizjologię schorzenia. Głównym problemem pozostaje, w
jaki sposób tak duża różnorodnoœć
objawów klinicznych, jakš obserwujemy w tršdziku
różowatym, może być wytłumaczona jednym mechanizmem
patogenetycznym. Ostatnio szczególne znaczenie przypisuje
się zaburzeniom naczynioruchowym oraz immunologicznym. W artykule, na
podstawie najnowszego piœmiennictwa, dokonano omówienia i
podziału na grupy hipotez, dotyczšcych etiopatogenezy tršdziku
różowatego. Szczególnš uwagę zwrócono
na koniecznoœć odpowiedniego postępowania profilaktycznego.

Rosacea: pathogenesis, clinical
manifestation and management (I)

Key words: rosacea, epidemiology, clinical types, clinical features,
etiopathogenesis

Rosacea is a chronic, inflammatory disease with characteristic erythema
and teleangiectasia, followed by papules, pustules and phymatous
changes localized in the central region of the face. Rosacea is a
common disease, known from ages. First symptoms are noticed commonly in
the age of 30 years, with the pick incidence between 40 and 60 year
old. Applied treatment does not always provide the expected results.
Diagnosis is established based on clinical manifeststion. Rosacea is
however a disease, for which there is no laboratory test. There are
primary (transient erythema, nontransient erythema, pa-pules, pustules
and teleangiectasia) and secondary (burning, stinging, edema, plaques,
dry appearance, ocular manifeststions, perpheral locations, phymatous
changes) diagnostic criteria of rosacea. Four subtypes of rosacea
(teleangio-erythemal, papulo-pustular, subtype with domination of
phymatous changes and ocular rosacea) are classified and one variant
rosacea (granulomatose rosacea). Several diseases must not be present:
polycythemia vera, lupus erythematosus, carcinoid, mastocytosis.

The pathophisiology of the disease is still unclear. The main problem
is to base multiple clinical symptoms of the disease on a single
pathogenic mechanism. Recently, vascular and immune factors seem to
play a crucial part. In this article the hypotheses of etiopathogenesis
of rosacea are discussed and divided in several groups. Proper
prophylaxis may prevent progression of rosacea.

 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku